09/24/2021 - جمعه 2 مهر 1400

خوانش هشتم: ایجاد یک آرمانشهر دوستدار عابر پیاده از طریق طراحی شهرهای ۱۵ دقیقه‌ای

1400/3/18 25 تجربه هاوگزارش های موضوعی-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image