09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

بررسي و شناسايي علل افزايش آسيب هاي اجتماعي در محله دروازه شميران و ارزيابي اثرات آنها بر توسعه محله

1399/8/11 105 طرح پژوهشی-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه طرح پژوهشی

مؤسسة پژوهشی/ پژوهشگر:شرکت مهندسین مشاورافریز

سفارش‌دهنده: سازمان نوسازی شهر تهران

سال تهیه:  1399

کلیدواژه‌ها

آسیب های اجتماعی، مجرد نشینی، نظریه زمینه ای، توسعه محلی، نوسازی بافت فرسوده، راهکار سیاستی

 

اهداف پژوهش

               -  شناسایی علت بروز و افزایش مسائل و آسیب‌های اجتماعی در محدوده دروازه شمیران

              -  شناسایی عوامل کالبدی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر ایجاد و گسترش مسائل و آسیب‌های شناسایی‌شده

 -  شناسایی تأثیر  آسیب و مسائل شناسایی‌شده بر توسعه محله

­- بررسی نقش و عملکرد نهادهای مسئول نسبت به مسائل و آسیب‌های شناسایی‌شده

­- شناسایی کلیشه‌های فرهنگی نادرست مواجهه (شناسایی و...) با مسائل و آسیب‌های احصاء شده

 

 

خلاصه پژوهش

در سال‌های اخیر با توجه به رشد شتابان زندگی شهری خصوصاً در کلان‌شهرها، نوسازی و بازآفرینی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری دارای اهمیت بسیاری شده است. در طول زمان بافت های فرسوده بستر آسیب‌های کالبدی یا فیزیکی، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی، حقوقی و مدیریتی بسیاری می‌باشند.

تجربه چندساله دفاتر توسعه محله‌ نشان می‌دهد در حال حاضر نوسازی با موانع متعددی روبروست که خاصه در محله دروازه شمیران این مانع آسیب های اجتماعی از جمله وجود سکونتگاه‌های دسته‌جمعی( خانه های مجردی) است که افراد عمدتاً مجرد در این سکونتگاه‌ها (ساختمان، خوابگاه، اتاق) ساکن می‌شوند و مالک خوابگاه تمایلی به نوسازی ملک مزبور نداشته و در فرآیند تجمیع و یا نوسازی مشارکتی نخواهد داشت.

در سالیان اخیر، در شمال شرقی محله دروازه شمیران، واقع در منطقه 12 شهر تهران، روند رشد مسائل اجتماعی تغییر‌کرده ‌است؛ از آن جمله می‌توان به فراوانی افراد بی‌خانمان، اعتیاد و فروش مواد، وجود زنان ویژه، افزایش سکونت افراد مجرد در محدوده و... اشاره کرد.

 این پژوهش به دنبال علل و پیامدهای شکل‌گیری آسیب های اجتماعی از جمله سکونت‌گاه‌های دسته‌جمعی و شناسایی مکانیسم‌های تأثیرگذاری آسیب های شناسایی شده بر نوسازی بافت فرسوده محله دروازه شمیران و ارائه راهکارهای سیاستی در راستای بهبود نقش مدیریت شهری پیرامون مسائل موجود است. و به دلیل فقدان هرگونه پیشینه مرتبط و مستقیم، پژوهش حاضر در نوع خود بی‌همتا بوده و با توجه به موضوع و رویه تحقیقاتی، می‌تواند در راستای بهبود خلأ تحقیقاتی مشابه ایفای نقش کرده و دستاوردهای نو و تازه‌ای را خلق کند. بر این اساس در این پژوهش علل افزایش آسیب‌های اجتماعی در محله دروازه شمیران و اثرات ناشی از آن بر بافت محله و روند توسعه محلی بررسی و در ادامه راهکارهای سیاستی با تأکید بر نقش مدیریت شهری ارائه شده است .