09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

بررسی وضعیت کاربری های مزاحم در محلات اتابک و مینابی و ارائه راهکار برای ساماندهی آنها

1396/12/1 578 طرح پژوهشی-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه طرح پژوهشی

مؤسسة پژوهشی/ پژوهشگر:مهندسین مشاورچهار گوشه آسمان شهر

سفارش‌دهنده: سازمان نوسازی شهر تهران

سال تهیه:  1396

کلیدواژه‌ها

ضایعاتی ها، اتابک ، مینابی ، ساماندهی مشاغل مزاحم، مدیریت پسماند

اهداف پژوهش

-         شناسایی وضعیت موجود کاربری‌های مزاحم در محدوده ازنظر نوع فعالیت، تعداد واحدها، گردش مالی و شبکه ارتباطات آنان

-         شناسایی عوامل مختلف شکل‌گیری کاربری‌های مزاحم در محلات اتابک و مینابی

-         شناسایی تأثیرات مختلف زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در محلات اتابک و مینابی

-         شناسایی قوانین و مقررات، مصوبات و طرح و برنامه‌های مختلف مرتبط با ساماندهی کاربری‌های مزاحم

-         ارائه راهکارهای اجرایی جهت ساماندهی کاربری‌های مزاحم و پیشنهاد کاربردی جهت جایگزینی یا انتقال این کاربری‌ها


ساختار و چارجوب پژوهش

این طرح شامل سه فصل با بخش های مختلف است.

فصل یکم، شامل مطالعات آغازین( کلیات پژوهش، مبانی نظری، تعاریف، پیشینه موضوع، روش شناسی پژوهش) فصل دوم، شامل توصیف سیمای محله، برداشت میدانی کاربری های مزحام در محلات اتابک و مینابی، روش گردآوری و تحلیل دادها، روایت تحلیلی از عوامل شکل گیری کاربری های مزاحم درمحلات اتابک و مینابی و اقدامات صورت گرفته در امر ساماندی مشاغل مزاحم، فصل سوم شامل معرفی بازیگران موثر در در میدان فعالیت مشاغل مزاحم و ارائه راهکارهای پیشنهادی  و جمع بندی نهایی است .

خلاصه پژوهش

تغییر و تحولات شهرهای مدرن هم‌زمان با ایجاد بسترهای نوینی از حیات اجتماعی شهری به محملی از آسیب‌های نوپدید اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و درنهایت کالبدی منجر شده‌اند که دو عامل گسترش بی‌رویه و بدون نظارت از یک‌سو و برنامه‌ریزهای مبتنی بر عقلانیت ابزاری از سوی دیگر مهم‌ترین نقش را  در این فرایند ایفا کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین معضلات کلان‌شهرها و ازجمله شهری همانند شهر تهران وجود پدیده ضایعات فروشی در سطح شهر است.چرا که از طرفی تمرکز  سیاسی، اداری، اقتصادی و  به‌ تبع آن مهاجرت غیرقابل‌کنترل به آن در سال‌های اخیر، سبب رشد مشاغل کاذب و ناسازگار با محیط و فضای شهری شده است وساکنان محلی به‌عنوان اصلی‌ترین بخش ذینفع در محیط شهری، از این ناسازگاری و مشاغل مزاحم بیشترین رنج را می‌برند.پدیده کاربری های مزاحم و آسیب‌های ناشی از آن، در مناطق جنوب شهر تهران به‌ویژه در منطقه 15 در سال‌های اخیر زنجیره یی از مشکلات و آسیب ها را برای این مناطق فراهم آورده است. تلاش پژوهش حاضر این است که اولا عوامل اصلی و زمینه یی بروز این معضل را از ابعاد مختلف اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی ، کالبدی، مدیریتی مطالعه کرده و همچنین اثرات و عوارض مستقیم و غیر مستقیمی که حضور این کاربری ها بر کیفیت زندگی شهری در این محلات گذاشته اند را بررسی کند، ثانیا  اقدامات موجود برای ساماندهی ضایعاتی ها بررسی کرده و با تکیه بر نتایج این پژوهش ساز و کاری پژوهشی و اجرایی جهت ساماندهی ضایعاتی ها در محلات اتابک و مینابی پیشنهاد دهد. 

 

دانلود