09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

ارزیابی عملکرد تشکل های خصوصی (مجریان) نوسازی بافت های فرسوده؛ نمونه موردی شرکت نوسازان منطقه8

1396/12/1 745 طرح پژوهشی-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه طرح پژوهشی

مؤسسة پژوهشی/ پژوهشگر:شرکت مهندسین مشاور پارس آریان راود

سفارش‌دهنده: سازمان نوسازی شهر تهران

سال تهیه:  1396

کلیدواژه‌ها

نوسازی، بافت فرسوده، برونسپاری، شرکت نوسازان، منطقه 8 شهرداری تهران

اهداف پژوهش

                -  ارزیابی سیاست برون­سپاری نوسازی بافت فرسوده در قالب عملکرد شرکت نوسازان منطقه 8

        -   ارزیابی عملکرد تشکل­های خصوصی (شرکت نوسازان منطقه 8) در نوسازی بافت­های فرسوده

      -    ارائه راهکار در راستای بهره مندی از تجربیات  برون­سپاری در قالب شرکت نوسازان منطقه 8

 

ساختار و چارچوب پژوهش

این طرح دارای سه مرحله و هریک شامل چند فصل است؛

مرحله یکم؛ شامل مطالعات آغازین( بیان و تشریح موضوع، اهمیت و ضرورت ؛ اهداف پژوهش، پیشینه پژوهش، سوالات پژوهش،بررسی ادبیات، رویکردها و تجربیات مرتبط با موضوع، تبیین رویکردهای مداخله در بافت فرسوده شهری ایران، گردآوری قوانین، آئین نامه ها و ضوابط عمومی مرتبط،تشریح عملکرد شرکتهای عمران بهسازی، نوسازان شهر تهران،  نوسازان مناطق و نوسازان منطقه 8و....) مرحله دوم، شامل بررسی، تحلیل و آسیب شناسی موضوع(معرفی شرکت نوسازان منطقه 8، عملکرد شرکت نوسازان در بخش های مختلف، شناسایی نحوه مداخله شرکت نوسازان منطقه 8 تهران در نوسازی بافت فرسوده به عنوان بخش خصوصی،ارزیابی کیفی و توصیفی شرکت نوسازان منطقه 8 بر اساس شاخص های منتج از اساسنامه، شرح خدمات ابلاغی سال87 و.....)مرحله سوم؛ شامل ارائه نقشه فرآیندی بر اساس عملکرد شرکت نوسازان منطقه 8 برای سایر بخش های خصوصی در این حوزه.

خلاصه پژوهش

فعالیت شرکت های ­نوسازان به طور عام و شرکت نوسازان منطقه8 به طور خاص در حوزه نوسازی بافت های فرسوده یکی از مهم ترین تجارب داخلی مدیریت شهری در این زمینه است که می­بایست توجه ویژه­ ای به عملکرد آن داشت. با توجه به تجربه ارزشمند شرکت نوسازان در شراکت خصوصی و عمومی، در این پژوهش سعی شده است تا با ارزیابی شرکت نوسازان، ضعف و قوت های عملکردی، راهکارهایی برای بهبود مشارکت بخش خصوصی و عمومی ارائه گردد. در این راستا با استخراج اهداف مورد انتظار از دخالت شرکت نوسازان مناطق (شراکت عمومی-خصوصی) در نوسازی بافتهای فرسوده و استخراج اهداف از مبانی نظری موجود، مستندات و نظرات صاحب نظران این حوزه چارچوب مفهومی ارزیابی نگاشته و شاخصهای ارزیابی تدوین شد. تشریح نحوه مداخله شرکت نوسازان منطقه 8 تهران در نوسازی بافت فرسوده به عنوان نماینده رسمی سازمان نوسازی شهر تهران و تشریح نحوه مداخله در نوسازی بافت فرسوده به عنوان بخش خصوصی از جمله مواردی است که به تفصیل در این مطالعه به انها پرداخته شده است. بعد از  شناسایی پلاکهای نوساز شده با دخالت شرکت نوسازان منطقه 8 به معرفی مشخصات کمی و کیفی پارسلهای نوساز شده 8 پرداخته شد و ارزیابی کمی و کیفی به تفکیک شاخصهای مختلف انجام گرفت که از ان جمله می­توان به ارزیابی کیفی و توصیفی شرکت نوسازان منطقه 8 براساس شاخصهای منتج از چارچوب نظری، براساس شاخص های منتج از ماموریت محوله، اساسنامه، رویکردهای موجود در زمینه نوسازی بافت فرسوده و شاخص های منتج از تجربیات جهانی و نظرات صاحب نظران و تاثیرات ملموس عینی اشاره نمود. در این پژوهش به منظور بررسی کمی عملکرد شرکت نوسازان منطقه 8 قبل از اتمام همکاری با سازمان نوسازی شهر تهران و نیز پس از آن بر اساس مدل تحلیل شکاف، پرسشنامه­ای  هدفمند طراحی و تلاش شده است تا توسط مالکین پارسل های فرسوده پیش از تجمیع تکمیل شود تا بتوان نخست رضایت آن ها را از تجمیع و نوسازی ملک خود سنجید و ثانیا عملکرد شرکت نوسازان از نگاه این افراد را در مراحل مختلف اجرای ساختمان ( قبل از تجمیع، حین ساخت و بعد از ساخت) ارزیابی نمود.بعد از طرح و ریشه یابی مشکلات برای آسیب­ شناسی عملکرد شرکت نوسازان، چالش ­ها به دو  بخش چالش ­های شرکت نوسازان بر اساس رضایت­مندی مالکین و چالش­ های فرادستی شرکت نوسازان منطقه 8 تقسیم شده موردآسیب شناسی قرار گرفت. برای آسیب­ شناسی عملکرد شرکت نوسازان بر اساس رضایت­مندی مالکین چالش­ هایی از جمله ضعف در قرارداد مشارکت، ضعف در کیفیت ساخت پروژه­ ها، ضعف در تسهیل و تسریع فرآیند نوسازی و ضعف در میزان حفظ هویت محلی طرح شد و برای آسیب شناسی چالش های فرادست مواردی از جمله ضعف در شرح خدمات ابلاغی به شرکت نوسازان، ضعف در فرآیند برون­سپاری و ضعف در نظارت سایر سازمان ­های موردبررسی قرار گرفت. در نهایت برای بهره مندی از تجربیات شرکت نوسازان منطقه 8 به ارائه الگویی در راستای بهبود عملکرد این شرکت در نوسازی بافت های شهری و ارائه پیشنهادهایی به بخش های دولتی و عمومی در خصوص نحوه تعامل با شرکت ­های خصوصی مشارکت کننده در نوسازی بافت­ های فرسوده پرداخته شده است.

 دانلود