06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

امکان سنجی بازآفرینی بافت فرسوده شهری ،مورد مطالعه:محله خانلق شیروان

1395/11/30 321 پایان نامه-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه پایان‌نامه

دانشجو:یعقوب فرامرزی

استاد راهنما :علی شماعی | استاد مشاور: احمد زنگانه

مقطع تحصیلی/ رشته/ گرایش: کارشناسی ارشد/ جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه/ دانشکده: دانشگاه خوارزمی

سال تحصیلی: 1395معرفی

ﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺣﻴﺎء، ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت و ﻧﻮزاﻳﻲ ﺷﻬﺮی و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﺪن ﺷﻬﺮ اﺳﺖ. رویکرد بازآفرینی ﺑﺎ توجه به اﺑﻌﺎد ﻛﺎﻟﺒﺪی و غیر کالبدی ﻛﻪ اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ می‌شود و به ﺗﻮﺳﻌﻪ درون‌زای ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﻓﺮﺳﻮد در ابعاد مختلف می‌پردازد. هدف این پژوهش دستیابی به شناختی واقعی و عمیق از ویژگی‌های بافت فرسوده بخش مرکزی در شهر شیروان و تأثیر این ویژگی‌ها بر بافت کالبدی و زندگی اجتماعی در این بافت و تحلیل عملکرد مدیریت شهری در برخورد با بافت و ساکنان آن به‌منظور ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری از تخریب این بافت‌ها و بازآفرینی آن است . ضرورت بازآفرینی بافت‌های فرسوده محله خانلق برای کاهش خطراتی که شیروان با آن مواجه است ضرورتی انکارناپذیر در مدیریت شهر است. روش پژوهش «توصیفی و تحلیلی» و با بهره‌گیری‌ها از نرم‌افزار arc gis, spss و همچنین از تکنیک مدل SWOT در تحلیل داده‌ها و بررسی و آزمون فرضیه استفاده‌شده است .جامعه آماری موردمطالعه بافت فرسوده بخش مرکزی محله کوچه خانلق شهر شیروان می‌باشند که در سال ۱۳۹۰، جمعیت این محله برابر با ۱۱۸۹ نفر و حدود ۳۲۸ خانوار می‌باشد. بنابراین با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه ۱۷۷ برآورد شد و روش گردآوری داده‌ها پیمایشی است و از روش تصادفی ساده مورداستفاده قرار گرفت.یافته‌ها و نتایج حاکی از این بود که اصول بازآفرینی در رفع معضلات محله‌های مسکونی نقش موثری داشته است .از دیگر نتایج پژوهش حاضر بر اساس نوع ساختار به این صورت بوده است که اصول پرداخته‌شده در بازآفرینی بر اساس ساختار اقتصادی محله نبوده است ولی اصول پرداخته‌شده در بازآفرینی منطبق با ساختار اجتماعی و کالبدی فضایی محله بوده است.