06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

بازآفرینی شهری با تکیه بر مفاهیم معماری ایرانی-اسلامی در خوانش محله خوب بخت تهران

1395/5/23 296 پایان نامه-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه پایان‌نامه

دانشجو: فاطمه زهرا مشتاق

استاد راهنما : حامد مظاهریان | استاد مشاور: حسن اصانلو

مقطع تحصیلی/ رشته/ گرایش: کارشناسی ارشد

دانشگاه/ دانشکده: دانشگاه سوره، دانشکده هنر و معماری

سال تحصیلی:1395

معرفی

امروزه بافت‌های فرسوده معضل لاینفک شهرها می‌باشند و مدیران شهری همواره در پی یافتن و به‌کارگیری راه‌حل‌های مختلفی برای حل این مشکل هستند و توسعه‌ی شهری و نوسازی بافت فرسوده یکی از این‌ روش‌هاست. اگر این توسعه‌ی شهری و مدرن‌سازی برای نوسازی بافت فرسوده بر اساس بررسی لایه‌های زندگی مردم و شناخت عمیقی از قوانین نانوشته اما تأثیرگذار آن انجام نشود، زندگی مردم محله دچار گسستی می‌شود که ممکن است باعث شود ساکنان، محله را برای همیشه ترک کنند که این خود باعث ورود مهاجران پایین دست به محله و بروز معضلات اجتماعی، اقتصادی و ... می‌گردد و وقوع این سلسله جریان‌ها نه تنها توسعه‌ی شهری مورد نظر مدیران شهری را تأمین نمی‌کند، بلکه باعث پدیدار شدن مشکلات دیگری نیز می‌گردد، به نحوی که شرایط به مراتب از زمانی که محله بافت فرسوده محسوب می‌شده، بدتر خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی بازآفرینی شهری از منظر معماری اسلامی-ایرانی در نوسازی محله خوب بخت با تأکید بر مولفه ایی چون کیفیت زندگی، امنیت، رضایت و عدالت، جرم و کیفیت روابط اجتماعی است. این پژوهش از نظر روش از نوع توصیفی- تحلیل است که در آن با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول کوگکران حجم نمونه را معادل ۳۸۵ تعیین کردیم. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه مهمترین شاخص ها از نظر پاسخگویان مشخص و بر اساس آن پرسشنامه محقق ساخته و طراحی شد که روایی آن به روش اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ معادل ۰.۸۷ تعیین شد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بنابر نوع فرضیه ها و توزیع نرمال بودن آنها از آزمون آماری پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص امنیت رتبه اول را در تببین متغیر وابسته دارد به از آن به ترتیب، کیفیت زندگی، رضایت، کاهش جرم، تغییر در روابط و عدالت بر متغیر وابسته تأثیر دارند