07/02/2020 - پنجشنبه 12 تير 1399

فصلنامه مطالعات شهری؛ ویژه نامه رویکردها و سیاست های نوسازی شهری ( از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)

1390/1/1 449 نشریه-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه نشریه:
عنوان: فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری؛ شماره نهم ؛ ویژه نامه رویکردها و سیاست های نوسازی شهری ( از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)؛زمستان 1392
صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان

معرفی:

فصلنامه مطالعات شهری دانشگاه کردستان از زمستان 1390 آغاز شده است و مقالات و پژوهش های انجام شده در حوزه شهر و شهرسازی را پس از طی فرایند داوری منتشر خواهد نمود. از جمله اهداف این نشریه میتوان به اهدافی چون؛ 

 ایجاد و ارتقای دانش در حوزه پژوهش های شهری؛  ایجاد بستر تبادل دانش و نظر در حوزه برنامه ریزی و طراحی شهری؛ تعامل دانش در حوزه های تخصصی شهری اشاره کرد. که نهمین شماره این فصلنامه به موضوع رویکردها و سیاست 

های نوسازی شهری پرداخته است.