09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

امکانسنجی به کارگیری الگوی برنامه ریزی مشارکتی(شهرسازی مشارکتی) در نظام برنامه ریزی شهری با تاکید بر شهرهای متوسط( مطالعه موردی شهر یاسوج)

1396/4/19 663 طرح پژوهشی-سایرنهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه اثر:

مؤسسة پژوهشی/ پژوهشگر:سیروس احمدی
سال تهیه (زمان اتمام پژوهش): 1393

معرفی:
مشاركت از الزامات زندگي شهري به شما مي‌رود و مي‌تواند مديريت و برنامه‌ريزي را به شدت تحت تأثير قرار دهد. از اين منظر رويارويي با مسائل و مشكلات شهري همانند ترافيك، مسكن، نحوه‌گذاران اوقات فراغت و ... با بهره‌گیری مناسب از توان و قابلیت‌های شهرنشینان در قالب برنامه‌های مشارکتی امكان‌پذير خواهد بود. بدين معنا كه مشاركت در سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بر «حيات شهري» ضرورت مي‌يابد. نكته قابل تأمل آن است كه با وجود شكل‌گيري انديشه مشاركت در تمام ابعاد و عرصه‌هاي زندگي و ضرورت ورود نهادهاي مردمی در اداره و كنترل شهرها، اين واقعيت هنوز بطور واقعي و عملي محقق نشد و با موانع و عوامل بازدارنده‌اي روبرو است كه نيازمند شناسايي و ارائه راهكارهايي جهت رفع آن‌ها است . آگاهي از نيازها و مسائل مردم و بررسي نگرش آنان در ميزان نقشي كه مي‌توانند در رفع مشكلات شهري داشته باشند، زمينه مساعدي براي برقراري ارتباط منطقي و صحيح بين نهاد خدمات رسان به شهروندان و خود شهروندان فراهم ساخته و اعتماد ميان شهروندان و مديريت شهري را موجب خواهدشد. مشاركت شهروندان در مديريت شهري مي‌تواند در تأمين منابع اقتصادي، افزايش تعامل شهروندان در جهت تحقق طرح های توسعه شهری ، افزايش انسجام اجتماعي، كاهش آسيب‌ها و تنش‌هاي ناشي از زندگي شهري و رضايت شهروندان مؤثر باشد . نزديک به 5 دهه از تهيه اولين طرح جامع درايران می گذرد ودرطول اين 5 دهه انواع طرح های توسعه شهری ومنطقه ای (همانند طرح هادی شهری ، طرح جامع شهری ، طرح تفصيلی ، طرح بهسازی بافت فرسوده ، طرح های ناحيه ای و...) ازسوی دستگاههای متولی امورشهری و مخصوصاً سازمانهای مسکن وشهرسازی سابق وادارت کل راه وشهرسازی کنونی تهيه واجرا گرديده و تاکنون آن گونه که بايد به موضوع مشارکت مردم درتهيه واجراء طرح های يادشده توجه نشان داده نشده است . در حالی که مشارکت مردمی يکی از بهترين شيوه های سازماندهی فعاليت های مردمی درجهت حل مسائل شهری می باشد وبه دليل نزديکی مردم به نيازهای حقيقی مردمی معمولاً باتصميمات منطقی همراه بوده وزمينه ساز توفيق طرح های توسعه شهری خواهد شد . کمک به بهبود روند تهيه واجراء طرح های توسعه شهری و نزديک کردن نتايج طرح ها به سمت نيازهای مردمی از جمله مهمترين نتايج اين پژوهش می باشد