09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

آسيب شناسی از اقدامات صورت گرفته و روش های درحال اجرای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده قزوين

1392/1/1 476 طرح پژوهشی-سایرنهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه اثر:

مؤسسة پژوهشی/ پژوهشگر: ناصر بنیادی
سفارش‌دهنده: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی

سال تهیه (زمان اتمام پژوهش): 1392


معرفی:

ضرورت و اهداف انجام تحقیق: بهسازی و نوسازی بافت های شهری از مهمترين اقداماتی است که در حوزه شهرسازی و معماری در دهه های اخير در دست انجام بوده است. روش های مختلفی از آغاز اين برنامه در پيش گرفته شده و از رويکرد صرفاً کالبدی تا نگاه منظر شهری و حتی رويکرد توجه به مشارکت اجتماعات محلی در اين اواخر در آن مد نظر بوده است. اما مشکلات و ويزگی های موجود در جوامع شهری ما موجب گرديده که همه آرمان های مورد نظر مسئولين تحقق نيافته و به نتيجه مورد انتظار نائل نيايد. اين است که آسيب شناسی و ارزيابی اقدامات انجام شده از اهميت خاصی برخوردار می گردد. در شهر قزوين هم در اين خصوص اقداماتی صورت گرفته که نياز به بررسی و آسيب شناسی دارد. اين مطالعه تلاش می کند تا با تشخيص مشکلاتی که بر سر راه تحقق طرح ها وجود داشته در جهت ارائه راهکارهای بهبود وضعيت و تحقق پذيری بيشتر اقدامات گام بردارد .