09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

سند مشاركت مردمي در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده با رهيافت آينده پژوهي

1392/1/1 455 طرح پژوهشی-سایرنهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه اثر:

مؤسسة پژوهشی/ پژوهشگر: علی رضایی مقدم

سال تهیه (زمان اتمام پژوهش): 1392
معرفی:

در دنیای معاصر رشد و توسعه اقتصادي کشورها با اداره موفق شهرهای آن‌ها همبستگي دارد.تجربه کشورهای مختلف جهان در مورد طرح‌های توسعه شهری نشان می‌دهد که مشاركت جوامع و مردم از شرايط ضروري موفقيت بلند مدت پروژه هاي شهري بوده است.‌به طوري كه حكومتهاي محلي توان سرمايه گذاري جهت ارائه خدمات و تأسيسات را به تنهايي نداشته و اجرای آنها در بسیاری موارد نيازمند اقدامات و ابتكارات جوامع محلي مي باشند. در این راستا پارادايم جديد مديريت شهري جهان، اجراي پروژه هاي توسعه‌اي مشارکت شهري جايگاهي خاصی يافته است. به طوري كه رکن اصلي پروژه توسعه شهر با مشارکت همه جانبه كنشگران سازنده شهري همراه شده است.در جامعه امروز ما نیز نظام مدیریت شهری و ارکان آن (شهرداری‌ها و شوراهای شهر) باید توجه بیشتری به الگوهای سازمانی یا خودجوش مشارکت بدهند. زیرا که اجرای صحیح و موفق طرح‌های شهری در گرو مشارکت واقعی مردم است. اما نکته کلیدی اینجاست که چگونه می‌توان از مشارکت شهروندان در جهت تحقق صحیح و همه جانبه طرح‌های شهری استفاده کرد. با توجه به مطالب فوق وازآنجايي كه موضوع پژوهش فوق پاسخ به اين سئوال است كه چگونه مي‌توان شرايط را براي مشاركت موثر تمام كنشگران دخيل در امر نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده فراهم كرد.در اين رابطه ميتوان گفت سیاست‌ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری در ایران روند بطئی و گاه با تقابل های رویکردی را طي نموده است. این روند اگر چه روبه رشد بوده، اما منجر به اقداماتی اجرایی در جامعه هدف این برنامه ها نشده است.براين اساس مي‌توان گفت كه مجموعه اقدامات فوق منجر به تحولی شگرف در فرایند بهسازی و نوسازی شهری نشده و برنامه های به اجرا رفته از کارآیی لازم برخوردار نبوده اند. عدم بکارگیری مدلی جامع که ضمن شناسایی گروه های مختلف ذی نفع و ذی نفوذ و تبیین نقش و جایگاه روشن برای هر یک از کنشگران این فرایند بتواند زمینه های لازم برای حضور و مشارکت کلیه نقش آفرینان بویژه ساکنان و مالکان این بافت ها را فراهم نماید از خلاء‌های اساسی این فرایند محسوب می گردد.با توجه به مطالب فوق این پـژوهش به استناد یافته های حاصل از تحلیل و ارزیابی تجارب صورت گرفته و همچنین با بازشناسی گروه‌های مختلف ذينفع و نیز باشناسايي نیازهای آنان به تبیین نقش و جایگاه هر یک از عاملان و همچنین ماموریت های محوله به آنان در چارچوب مد نظر پرداخته است.