09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

شاخص های بررسی برای بافت فرسوده بر اساس وضعیت اقلیمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و میزان بهره مندی از خدمات شهری

1392/1/1 484 طرح پژوهشی-سایرنهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه اثر:

موسسة پژوهشی/ پژوهشگر: مریم زارعیان

سفارش‌دهنده: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی

سال تهیه (زمان اتمام پژوهش): 1392

معرفی:
شاخص‌هایی که تا کنون برای تعریف بافتهای فرسوده، ارائه شده است، شاخص‌های عام و فراگیر بوده و جنبه عمومی برای تمام شهرهای ایران را دارد. اما می‌توان شاخص‌های خاص، برای هر شهر نیز تعریف کرد. این شاخص‌های خاص با توجه به وضعیت اقلیمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و میزان بهره مندی از خدمات شهری از یک شهر به شهر دیگر با توجه به عوامل یادشده ممکن است تغییر کند. بنابراین برای ساماندهی بهتر بافت‌های فرسوده شهری در شهرهای استان قزوین، لازم است، شاخص‌های جدید با توجه به عوامل تاثیر گذار اشاره شده در بالا، برای شهرهای قزوین ارائه گردد، تا ضمن تسریع در شناسایی محدوده بافت‌های فرسوده شهری، مدیریت شهری را در جهت ساماندهی و بهسازی و نوسازی این بافت‌ها یاری رساند، زیرا با ارائه شاخص‌های خاص برای شهرها، امکان اولویت بندی براساس میزان خطر پذیری، انجام گیرد. بنابراین از اهداف این پروژه تعریف و ارائه شاخص‌های خاص، برای شهرهای استان قزوین با توجه به عوامل اقلیمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و میزان بهره مندی از خدمات شهری خواهد بود