06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

مبانی و مفاهیم تاب آوری شهری (مدل ها و الگوها)

1395/12/1 411 نشریه-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه اثر
گرداورنده:مهدی رمضان زاده
سفارش دهنده: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 

سال چاپ:1395

تاب آوری.pdf