06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

بررسی دیدگاه های مدیریت بافت تاریخی با تاکید بر الزامات فرهنگی و اجتماعی

1395/7/1 376 نشریه-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image
 

شناسنامه اثر
گرداورنده:سارا احمدی
سفارش دهنده: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 
سال چاپ:1395

 

در این گزارش مدیریت بافت تاریخی شهرها با تأکید بر ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی آن موردبررسی قرارگرفته است. تغییر رویکردهای جهانی در مدیریت بافت تاریخی شهرها با تأکید بر رهیافت بازآفرینی فرهنگ مبنا، سبب شده است که رویکرد اجتماعی ـ فرهنگی یکی از رویکردهای غالب در مدیریت بافت تاریخی باشد. ازاین‌روی، پس از تعریف بافت‌های تاریخی، و تأکید بر اهمیت و جایگاه ویژگی‌های اجتماعی – فرهنگی آن، به تاریخچه مدیریت بافت تاریخی اشاره می‌شود. سپس به‌منظور تحلیل و استفاده از سیاست‌های اجرایی تجربیات موفق، به معرفی نمونه‌های بین‌المللی مشابه با بافت‌های تاریخی ایران در امر مدیریت با تأکید بر ویژگی‌های فرهنگی – اجتماعی و ارزیابی تجارب داخلی پرداخته می‌شود. و درنهایت چارچوبی برای مدیریت بافت‌های تاریخی شهرهای ایران با تأکید بر الزامات اجتماعی و فرهنگی ارائه می‌شود.

بافت تاریخی.pdf