06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

تجارب بازآفرینی شهری دفتر چهارم؛ امریکای لاتین

1396/4/10 751 کتاب-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب:
گرداورنده: سازمان نوسازی شهر تهران 

سال تهیه: 1395

در اواسط قرن 20 میلادی، دانشمندان و سیاست گذاران، فرآیندی دشوار را آغاز نمودند که طی آن سعی بر بازاندیشی در مورد مراکز شهری شد. در طی این فرآیند، آنها تلاش کردند تا ماورای دیدگاه سنتی که تنها بر روی مفاهیم معماری و حفاظت از بناهای تاریخی تمرکز می نمود، قدم بردارند. این شیوه ی تمرکز جدید به دنبال درک بهتر از فرآیندهای شهری بود که این درک بهتر به عنوان یک فاکتور ضروری در جهت ساخت یک دولت با ثبات و یک اقتصاد پایدار براساس پروژه های شهری مشارکتی که توانایی و پتانسیل توسعه ی اقتصاد و تقویت فرهنگ را نیز دارد، به حساب می آمد. در اینجا، از یک سو، مسائل مهم در ارتباط با شهر شامل مواردی همچون ثبات سیاسی، حکمروایی و پایداری اقتصاد می باشد و از سوی دیگر ایجاد و خلق هویت - تمامی المان و عناصری که به منظور درک بهتر مقوله ی احیا و بازسازی یک مرکز تاریخی با مشارکت شهروندی می بایست مد نظر واقع شود - است. پروژه ی « مطالعات تطبیقی شهری در مرکز بین المللی ویلسون وودرو و برنامه ی مطالعات شهری توسط مؤسسه علوم اجتماعی آمریکای لاتین (FLACSO)- اکوادور » ، یک سمینار بین المللی را در تاریخ 16 و 17 دسامبر سال 2004  با عنوان "  باز احیا، نوسازی و بهسازی شهری در آمریکا: پیش به سوی ثبات سیاسی و دولتی" مدیریت و برگزار نمود.در این سمینار پژوهشگران دانشگاهی، مقامات و کارگزاران که طیف متنوعی از تخصص های مختلف را تشکیل می دادند – چهارده مقاله ی خود را که بر روی نمونه های محلی، ملی و منطقه ی آمریکای لاتین متمرکز شده بود را ارائه دادند. در این سمینار بیش از 80 نفر از گروه های متنوع حضور داشتند. با توجه به این طیف متنوع، دیدگاه های متنوعی و پرسش های صورت گرفته در مباحث شهری، ارائه ها و مباحث مطرح شده را بسیار غنی ساخت. در حقیقت، این غیر یکنواختی و طیف متنوع از تخصص ها و گروه های مختلف از نکات مثبت این سمینار گزارش شد. نتایج حاصل از مباحث و بازتاب های مطرح شده به مخاطبان گسترده ای، به منظور اشتراک گذاری اطلاعات مهم، در این کتاب ارائه شده است.هدف اصلی از تهیه این کتاب، این بوده که به وسیله ی آن ایده های اصلی مطرح شده در سمینار را تثبیت و به اشتراک گذاشته شود. ایده ی اصلی مطرح شده در این سمینار را می توان بدین صورت بیان نمود: یک پروژه ی مشارکتی و جمعی شهری که می تواند به ثبات و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در کشورهای آمریکای لاتین کمک کند.