06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

تجارب بازآفرینی شهری در انگلستان

1396/4/10 691 کتاب-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب

گرداورنده: سازمان نوسازی شهر تهران 
سال تهیه: 1395

گسترش فیزیکی نابسامان و بی­رویه شهرها در دهه­های اخیر، به ویژه از پسِ دوران مدرنیزم و متأثر تفکر غالب این دوره مبنی بر انبوه­سازی، منجر به سوق دادن مفهوم توسعه شهری به سمت فاکتورهای اغلب کمّی و فاصله گرفتن هرچه بیشتر از کیفیات محیطی در شهرهای اقصی نقاط دنیا شد. و این فاصله تا بدانجا افزایش یافت که کالبد شهرها از درون پژمرده شد و رو به زوال گذارد. شهرهای ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این مسئله در سه دهه گذشته و به رغمکلیه برنامه­ها و اقداماتی که دولت، شهرداری­ها و سایر ارگان­های ذی­ربط شهری ترتیب داده­اند، به دلیل غفلت از فاکتور کیفیت، در شهرهای ما نمود بیشتری یافته است، به طوری که بخش­های عمده­ای از بافت­های (درونی) شهرها تخریب و ساختار کالبدی کاملاً جدیدی با آن جایگزین شده که به دلیل بی­توجهی به بستر (اجتماعی)، توسط زمینه پس زده شده، موجب کوچانیدن ساکنان خود شده یا به بستری برای بروز تعارضات و معضلات اجتماعی بدل شده است. با توجه به ماهیت فرآیندی بودن اقدامات صورت گرفته در حوزه برنامه­ریزی/طراحی شهری، و با نظر به درکی که از کمبودهای الگوی توسعه شهری تا به امروز داشتیم، در حال حاضر بهترین اقدام، بازنگری و سنتز فعالیت­هایی است که تا به امروز در شهرهای خویش رقم زده­ایم تا از این طریق زمینه برای تغییر رویکرد در مورد مفهوم توسعه شهری فراهم شود. در این زمینه برخی شهرهای دنیا پیشگام­تر از سایرین بوده، اقداماتی تحت عنوان بازآفرینی شهری ترتیب داده­اند که در برخی از موارد نیز به نمونه­هایی موفق بدل شده، و این پیشرفت تا بدانجا ادامه یافته که مفهوم مزبور در مباحث توسعه شهری جایی برای خود باز کرده است. مسلماً دقیق شدن در نقشه راه طی شده توسط شهرهای پیشگام در حوزه بازآفرینی شهری خالی از لطف نخواهد بود. کتاب تجارب بازآفرینی شهری در انگلستان، مربوط به تجربیاتی است که در شهرهای انگلستان در حوزه بازآفرینی شهری کسب شده است. این مجموعه با شناخت مفاهیم و چرایی بازآفرینی شهری درانگلستان آغاز شده، به ابعاد مختلف بازآفرینی جاری در انگلستان پرداخته، و در نهایت بر تجربیاتی که در این زمینه عملیاتی شده و نیز نقصان­ها و چالش­هایی که پیش روی مجریان و استفاده­کنندگان آن‌ها پدید آمده، پرداخته است. هدف اصلی مجموعه ارائه درک جاری از مفهوم بازآفرینی شهری در انگلستان ـ به عنوان یکی از پیشگام­ها در حوزه بازآفرینی شهری ـ و فرازهای اصلی اقدامات بازآفرینی اجرایی شده در این حوزه است. قابل ذکر است، این مجموعه به مثابه راهنمایی عملی در حوزه بازآفرینی شهری نبوده و مسلماً برای کاربست این تجربیات در ایران باید به شرایط و فاکتورهای زمینه­ای توجه ویژه­ای داشت. امید است، این مجموعه به شفاف­سازی مفهوم بازآفرینی شهری برای پژوهشگران و کارشناسان داخلی کمک کرده و در رواج قرائتی جدید از مفهوم توسعه مبتنی بر کیفیات محیطی اثرگذار باشد.