09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

بررسی تطبیقی تجارب مداخله در پهنه‌های فرسوده و ارائه راهبردهای مبتنی بر مشارکت مردم

1391/4/1 473 طرح پژوهشی-سایرنهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه اثر:

موسسة پژوهشی/ پژوهشگر: مهندس اميررضا رفيعي و دیگران

سفارش‌دهنده: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 

سال تهیه (زمان اتمام پژوهش): تیر ماه 1391

کلیدواژه‌ها:

عوامل مداخله، فرسودگی کالبدی، فرسودگی اجتماعی، مشارکت مردمی


معرفی:

پهنه‌های فرسوده شهری اغلب در مرکز حرکتی و فرهنگی- اجتماعی شهرها واقع شده‌اند؛ هر چند که گاهی به علت عدم شناخت ظرفیت‌های موجود در آن‌ها و برخورد کالبدی با فرسودگی‌های ناشی از قدمت بناها، معابر و تأسیسات شهری، در بسیاری موارد صرفاً به عنوان معضلات شهری شناسایی شده‌اند. در این بین شناخت صحیح رویکردهای مداخله شهری و بررسی تجارب خارجی و داخلی انجام شده، ضعف‌ها، قوت‌ها، پتانسیل‌ها و تهدیدهای برخورد با پهنه‌های فرسوده شهری را روشن نموده و مدیریت و طراحان شهری را در راستای شناسایی چالش‌های موجود بهتر شناسایی می‌نماید. این موضوع در کشورهای در حال توسعه مانند ایران كه در سال‌های اخیر با تحولات مدیریتی و اجرایی گوناگون همراه بوده‌اند بيشتر حائز اهميت است؛ لذا طرح مسائل و پرسش‌های زیر می‌تواند در شناخت مسائل و چالش‌های موجود در تجربه‌های ساماندهی مؤثر باشد:   

•    نقش عوامل مؤثر در مداخلات صورت گرفته در ایران کدام است؟
•    با توجه به نمونه‌ها و رویکردهای معاصر در جهان مهم‌ترین چالش‌های رویاروی مداخله در پهنه‌های فرسوده شهری کدامند؟
•    چه راهکارهایی برای مواجهه با چالش‌های موجود مناسب می‌باشد؟
جهت پاسخ به سؤالات مذکور از روش بررسی نمونه‌های موردی با استفاده از راهکارهای ترکیبی و همچنین از مطالعات کتابخانه‌ای و اطلاعات سازمانی به عنوان روش‌های گردآوری اطلاعات استفاده گردیده است. دستاوردهای پژوهش نشان می‌دهد که اجرای طرح‌های توسعه شهری در پهنه‌های فرسوده شهری با چالش‌های گوناگونی در ایفای نقش هر یک از عوامل مداخله (که مدیریت شهری، برنامه‌ریزان و مردم را شامل می‌شود) مواجه است؛ که مهم‌ترین آن‌ها، چالش‌های اجتماعی و مسئله مشارکت مردمی است. در نهایت مسئله مشارکت مردمی بسط داده شده و روش‌های جلب مشارکت و ابزارهای اجرای آن نیز معرفی خواهد گردید.
در نهایت گزارش بر این موضوع تأکید دارد که ساماندهی پهنه‌هاي فرسوده مقوله‌ای چندبعدی و نیازمند همکاری تمام عوامل و سازمان‌های مسئول و مؤثر و مردم می‌باشد. همچنین کلید موفقیت پروژه ساماندهی مشاركت فعالانه مردم با مدیریت شهری است. 

مداخله در بافت فرسوده--.pdf