07/02/2020 - پنجشنبه 12 تير 1399

آسیب شناسی دفاتر خدمات نوسازی محله

1394/6/20 429 نشریه-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه اثر
گرداورنده:مسعود جودی پیرانفر
سفارش دهنده: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 
سال چاپ: 1394

معرفی:

سازمان نوسازی شهر تهران برای اولین بار در سال 1386 اقدام به راه‌اندازی یک دفتر محلی در بافت فرسوده محله «خوب‌بخت» نمود و تجارب حاصل از این نوع مداخله حاکی از این بود که تحقق نوسازي و بهسازي بافت­هاي فرسوده، مستلزم حضور و مشارکت مردم و ارتباط مستمر و مستقیم با ساکنان در کلیه مراحل برنامه­ریزي، تهیه طرح و اجراست. با این اوصاف در سال 1394 قریب به 58 دفتر در سطح 14 منطقه دارای بافت فرسوده فعال‌اند و به تسهیلگری در زمینه بازآفرینی این بافت‌ها مشغول‌اند. گزارش کنونی با استفاده از روش ارزیابی سریع (به مدد تکنیک‌های مصاحبه و فوکوس گروپ و همچنین تحلیل ثانویه داده‌های سازمان نوسازی شهر تهران) به آسیب‌شناسی این دفاتر پرداخته و سعی دارد وجوه و ابعاد موضوع را واکاود. آسیب‌هایی که بعضاً به خود دفاتر برمی‌گردد و یا موانعی که در اجتماعات هدف و زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محلات هدف، وجود دارد. در این بین ذی‌نفعان دیگری همچون شهرداری مناطق نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند و آسیب‌های ناشی از عدم ایفای موثر نقش‌شان در روند بازآفرینی محدوده‌های هدف بررسی و در نهایت راهکارهای اصلاحی ارائه شده است. 

اسیب شناسی.pdf