09/24/2021 - جمعه 2 مهر 1400

تجربیات پروژه های محرک توسعه

1396/3/10 1071 تجربه هاوگزارش های موضوعی-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه گزارش موضوعی

تهیه کننده : سازمان نوسازی شهر تهران، اداره پژوهش و توسعه

سال تهیه :1396

کلیدواژه‌ها:محرک توسعه، نوسازی، بافت شهری


در حال حاضر در اکثر کشورهای دنیا، آنچه که به نام بهسازی و نوسازی در بافت شهری، خصوصا بافت تاریخی، اتفاق می‌افتد عمدتا اقدامی کالبدی است که تنها در پی ایجاد تغییری مستقیم در یک نقطه از بافت است. اما نکته مهم آن است که بافت یک شهر، چیزی فراتر از کالبد است. در واقع لایه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی و مردمی همگی در خوانش یک شهر موثرند و هیچ یک از آنها را نمی‌توان جدا از دیگری دید. به علاوه یک شهر، فراتر از عینیات، به ذهنیات مرتبط است چرا که انسان ها، رویدادها و تجربه ها و احساسات عواملی هستند که در زمان جاری‌اند و حافظه و ذهنیت جمعی آن شهر را شکل می دهند. به همین خاطر مداخلات، راه حل ها و رویکردهایی که تنها کالبد شهر را هدف برنامه‌ریزی قرار می‌دهند، نه تنها به حل نشدن مشکلات کمکی نمی کنند بلکه با ارائه راه حل های مقطعی و بدون بسترسازی برای بلندمدت، می توانند مشکل ساز نیز باشند.اما در مقابل رویکرد کالبدی، رویکردی نیز وجود دارد که به مساله احیا و نوسازی، همچون یک فرآیند نگاه می کند. این رویکرد فرآیند محور، همانطور که از نامش پیداست، بافت را به صورت تدریجی احیا می کند و علاوه بر کالبد به مسائل اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و غیره نیز نظر می کند. به علاوه چون این رویکرد به صورت تدریجی بافت را تغییر می دهد و بخش قابل توجهی از این تغییرات نیز وابسته به مردم و پویایی شهر است، نمی توان آن را ایستا در نظر گرفت و تنها به جامعه متخصصین اکتفا کرد. شهر موجودیتی زنده و پویاست و همچون یک موجود زنده دارای فرآیندهای درونی است. جین جیکوبز اصطلاح خود ترمیمی را برای آن به کار می برد، به این معنی که گاهی بافت، خود را ترمیم و بهسازی می کند. به علاوه، رویکرد فرآیند محور متکی بر هدایت تغییرات است و نه ایجاد آن. این رویکرد هم در یک بافت جدید و هم در یک بافت قدیمی یا تاریخی، به تدریج اثر می کند و وابستگی زیادی نیز به مشارکت مردمی و شرایط موجود در بافت دارد. به همین علت توجه به تمامی شرایط موجود در بافت، به هدایت فرآیندهای درونی و تحقق این رویکرد کمک می کند. در این راستا هر راهکار به عنوان کاتالیزور (محرک) در نظر گرفته می شود. در واقع، عوامل احیای بافت به دلیل شباهتی که با نقش کاتالیزورها در تسهیل یک فرآیند شیمیایی دارند، کاتالیزور (محرک) شهری نامیده می‌شوند و به فرآیند احیا سرعت بخشیده و آن را هدایت می کنند.بنابراین این گزارش با در نظر گرفتن شهر به عنوان سیستمی پویا و همچنین رویکرد فرآیندمحور در احیای بافت های شهری، مفهوم کاتالیزورهای شهری را به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد داد و سپس با بررسی نمونه های موردی از کشورهای مختلف، به تحلیل شاخصه ها و ابعاد تاثیرگذاری آنها خواهد پرداخت.