07/02/2020 - پنجشنبه 12 تير 1399

چگونگی تأثیر برنامه‌های رسانه‌ای شهرداری تهران بر میزان نوسازی شهری از دیدگاه شهروندان تهرانی

1395/10/5 826 پایان نامه-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه پایان‌نامه

دانشجو: نصیبه رستگارپور

استاد راهنما: دکتر محمد سلطانی‌فر

استاد مشاور: دکتر افسانه مظفری

مقطع تحصیلی/ رشته/ گرایش: کارشناسی ارشد/ علوم ارتباطات اجتماعی/ ــــــــ

دانشگاه/ دانشکده: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران/ دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

سال تحصیلی: 89 ـ 1388

خلاصه پژوهش

بافت‌های فرسودة ناکارآمد در شهر تهران، فارغ از سابقة سکونت و تکنیک نحوة شکل‌گیری، دارای ویژگی‌های مشترکی هستند؛ از آن جمله می‌توان نبود سازة متناسب ساختمان‌ها، ممکن نبودن دست‌رسی سواره به درون بافت، فشردگی بافت و ریزدانگی در الگوی توزیع زمین، سرانة کم خدمات محله‌ای، تراکم زیاد جمعیت، تجمع عملکردهای ناسازگار با سکونت، و نبود کاربری‌های ارزش‌آفرین را نام برد.

در این میان، مهم­ترین مسئلة شهرداری و دیگر نهادها، معطوف به تسهیل و تشویق حضور مردم، سرمایه‌گذاران و سایر گروه‌های ذی‌نفع در این عرصه است تا با مشارکت جمعی، امکان بهره‌برداری از منابع مادی و معنوی گسترده فراهم شود. به علت فراوانی بافت‌های فرسوده در شهر تهران، مشکلات گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و ... ، و انواع بزهکاری، جرم و جنایت، فساد، ناامنی و ... در این بافت‌ها مشاهده می‌شود؛ که معلول تراکم زیاد و نفوذناپذیر بودن وسایل نقلیه و گشت‌های پلیس و ... است.

به علت کمبود امکانات رفاهی شهرنشینی، کمبود امکانات فرهنگی و تفریحی، نامناسب بودن روابط، زیاد بودن میزان خشونت به سبب نبود رفاه و در نتیجه اندک بودن ظرفیت انتقادپذیری و فزونی روحیة تهاجمی، و کم بودن درآمد در این بافت‌ها، متقاعدسازی افراد ساکن برای نوسازی محل زندگی‌شان بسیار سخت و دشوار است. افراد ساکن در بافت‌های فرسوده، عمدتاً دارای وضعیت نامناسب اقتصادی هستند، و در نتیجه، اوضاع زندگی آن‌ها باعث شده که نوسازی مسکن و محله، در اولویت زندگی ایشان نباشد و شاید اصلاً نزدشان اهمیتی نداشته باشد؛ چرا که بیشتر نیازهای اولیة ایشان، بی‌پاسخ مانده است؛ پس به مسکن فرسودة خود با تمام ویژگی‌های نامناسب آن قانع هستند.

اما این تمام مسئله نیست؛ چراکه این بافت‌های فرسوده، در شهری واقع شده‌اند که زلزله‌خیز است، و سرانجام زلزله دور یا نزدیک آن را خواهد لرزاند. عمق فاجعة بافت‌های فرسوده را اگر مشکلات گوناگون فرهنگی و اجتماعی به لرزه در نیاورد تا شاید مسئولان و ساکنان، کاری از پیش ببرند، حتماً تفکر در بارة فجایع بعد از زلزله در چنین بافتی، مسئولان و اهالی ناتوان این بافت‌ها را به لرزه در می‌آورد. این بار بهتر است مسائل پیش‌گیری شود؛ نه پی‌گیری.

در دهه‌های گذشته، رسانه را رکن چهارم دموکراسی می‌نامیدند؛ امروزه آن را اکسیژن دموکراسی می‌نامند. نقش رسانه در کشورهای توسعه‌یافته، با توجه به تعاریفی که برای آن ارایه شده، بسیار حیاتی و فراگیر است و از آن برای متقاعدسازی، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی از هر مسئلة نو و کهنه‌ای استفاده می‌شود. برای متقاعدسازی شهروندان، راه‌های گوناگونی وجود دارد؛ که امروزه اکثر آن‌ها از طریق رسانه‌های جمعی به مخاطب هدف منتقل می‌شود. در این میان، در چند دهة اخیر، شاهد سیطرة انکارناشدنی رسانه‌های جمعی اعم از رادیو، تلویزیون و مطبوعات بر زندگی بشر بوده‌ایم. کارکردهای متفاوت اطلاع‌رسانی و آموزشی این رسانه‌ها، بر جنبه‌های زندگی مخاطبان سایه افکنده است؛ چنان‌که در کمترین زمان، بیشترین پیام ارتباطی تبلیغاتی یا غیرتبلیغاتی را در سطح وسیعی از جامعه منتشر می‌کند، و اگر افراد خود را آگاهانه از آن پیام‌ها دور نگه ندارند، حتماً هدف هجوم بمباران اطلاعاتی قرار می‌گیرند.

با توجه به افزایش میزان نوسازی بافت‌های فرسودة تهران در سال‌های اخیر، و از طرفی، شروع و افزایش پخش برنامه‌های متعدد در بارة نوسازی از رسانه‌های جمعی بر آن شدیم که ببینیم آیا رابطة معناداری بین این دو متغیر وجود دارد و علاوه بر این، تکنیک نحوة استفاده از رسانه‌های جمعی مختلف را برای جلب مشارکت شهروندان در حرکت به سوی نوسازی بافت‌های فرسوده و در نتیجه نوسازی شهری سنجیده شده است. برنامه‌ها و مطالب مربوط به نوسازی که از رسانه‌های جمعی(تلویزیون، رادیو و روزنامه) پخش می‌شود، تأثیر متفاوتی بر روی مخاطبان هدف که در اینجا خانوارهای ساکن بافت فرسوده هستند، دارد. پیشنهادهایی برای ارتقای جذب این نوع مخاطب ارایه شده است: تأسیس شبکة اختصاصی تلویزیونی، استفاده از محتوای تشویقی در برنامه‌ها، معرفی ابعاد گستردة نوسازی شهری، شکل ارایة برنامه‌ها(داستانی، کارتون، انیمیشن).