08/15/2020 - شنبه 25 مرداد 1399

بررسی نقش رسانه‌ها در آگاه‌سازی افراد از حقوق و تکالیف شهروندی در میان ساکنان بافت فرسودة شهر تهران

1395/10/5 795 پایان نامه-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه پایان‌نامه

دانشجو: خیری زنده‌بودی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا رسولی

استاد مشاور: دکتر افسانه مظفری

مقطع تحصیلی/ رشته/ گرایش: کارشناسی ارشد/ علوم ارتباطات اجتماعی/ ـــــــــ

دانشگاه/ دانشکده: دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران/ دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

سال تحصیلی: 89 ـ 1388

خلاصه پژوهش

رسانه‌های جمعی در جوامع امروزی کارکردهای متنوع و متعددی دارند. یکی از مهم‌ترین کارکردهای آن‌ها، آگاه‌سازی یا آموزش مخاطبان است. رسانه‌ها به‌ویژه رادیو وتلویزیون، ظرفیت‌ها و توانایی‌های بسیار گسترده‌ای برای آموزش در تمام سطوح و حوزه‌ها دارند و کارکرد آموزشی آن‌ها، تمام اشکال و مواد رسانه‌ای را در بر می‌گیرد. از این رو، نقشی که رسانه‌های گروهی در شکل‌دهی به هنجارها، ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارها ایفا می‌کنند، نوعی آموزش تلقی می‌شود که بسیار فراتر از آموزش‌های رسمی‌ست و کل گسترۀ مخاطبان را شامل می‌شود. در مجموع، رسانه‌های ارتباطی، برای آموزش برنامه‌ریزی شده یا نشده باشند، آموزش‌دهنده‌اند؛ زیرا مردم همواره از آن‌ها اثر می‌پذیرند و می‌آموزند. رسانه‌ها، فراهم‌آورندۀ دانش و شکل‌دهندۀ ارزش‌هایند. بنابراین، در زمینۀ آموزش فرهنگ شهروندی، نقش بسزایی دارند، و به این طریق، به تکامل فردی و اجتماعی افراد، و در نهایت، تکامل و توسعۀ جامعه یاری می‌رسانند. با توجه به این‌که انسان، موجودی فرهنگی‌ست و نیازهای فرهنگی خود را از طریق آموزش رسمی و غیررسمی به دست می‌آورد، برای تقویت روحیۀ شهروندی او در ابتدا به فرهنگ‌سازی در بارۀ مبانی و الزامات زندگی شهری نیاز است. آموزش فرهنگ شهروندی، افراد جامعه را از حقوق و مسئولیت‌های مدنی‌شان آگاه خواهد کرد، و این فرآیند، هزینه‌های واردشده بر جامعه را ـ که ناشی از ناآگاهی از حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی‌ست ـ کاهش می‌دهد؛ چرا که شهروند آگاه، خود را بخشی از جامعه تلقی می‌کند و منافع خود را خارج از منافع جامعه نمی‌داند و سود و زیان آن را همچون سود و زیان خود تلقی می‌کند و در قبال آن احساس مسئولیت کرده، چون یک ناظر مسئول عمل می‌کند و خود نیز به کمک دولت و شهرداری می‌آید، و حتی اگر جایی نهادهای دولتی در اجرای وظایف خود کوتاهی کنند، فعالانه و منتقدانه با موضوع برخورد می‌کند.

در حال حاضر، نوسازی بافت فرسودۀ شهر تهران، از جمله مسائلی‌ست که در رأس اهداف و خدمات شهرداری شهر تهران قرار دارد. از همین رو شاهد عریض کردن خیابان‌ها و کوچه‌ها، تخصیص وام به شهروندان برای مقاوم‌سازی بافت فرسوده و بازسازی پیاده‌روها و اماکن عمومی و ... هستیم. در اینجا، نقش شهروندان و برخورد آن‌ها با این موضوع بسیار اهمیت دارد. به عبارتی دیگر، اگر شهروندان از حقوق و تکالیف خود نسبت به همدیگر و شهرداری آگاه نباشند، مطمئناً جریان نوسازی، آهنگ رشد ضعیفی پیدا می‌کند.  شهروندانی که اطلاعی از این امور ندارند، سدی برای این تغییرات هستند، یا مخرب این نوسازی‌ها می‌شوند؛ چراکه زیربنای نوسازی محیطی، نوسازی فرهنگی‌ست. شهروندان باید از حقوق خود آگاه شوند و بدانند که در قبال این حقوق، مسئولیتی نیز در قبال شهروندان و شهرداری دارند که طبق آن نمی‌توانند مانع رشد و پیش‌رفت جامعه شوند.

در این پژوهش، با توجه به جامعة مورد مطالعه، یک پرسش‌نامه با 41 سؤال طرح شده که عمدۀ آن‌ها بسته بوده و رابطۀ مستقیمی با هدف تحقیق دارد. برای جامعۀ آماری نیز ساکنان 15 تا 65سالة بافت فرسودۀ شهر تهران انتخاب شدند. طبق بررسی‌های صورت‌گرفته، در رگرسیون متغیرها، 6 متغیر مستقلِ میزان استفاده از برنامه‌های آموزشی رسانه‌ای، میزان استفاده از رسانه‌ها، میزان اعتماد به رسانه‌ها، میزان رضایت از برنامه‌های آموزشی رسانه‌ها، میزان تحصیلات و سن، و متغیر وابستۀ میزان آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی، به روش گام به گام وارد شد. در مرحلۀ یکم، میزان اعتماد به رسانه‌ها وارد معامله شد؛ در مرحلۀ دوم، معادلۀ سن نیز به میزان اعتماد به رسانه‌ها افزوده شد؛ و در مرحلۀ آخر، میزان تحصیلات نیز وارد معامله شد. در آخر مشخص شد که متغیرهای تحقیق، نقش چندانی در میزان آگاهی افراد از حقوق و تکالیف شهروندی ندارند، و در کل، رسانه‌ها به سبب بی‌اعتمادی مردم به آن‌ها نمی‌توانند نقش خیلی مؤثری در آگاه‌سازی افراد ایفا کنند. بنابراین در راستای افزایش اعتماد مردم به رسانه‌ها، پیشنهادها بدین شرح ارایه شد:

1ـ از مهم‌ترین علل ناکارآمدی رسانه‌ها در آگاه‌سازی افراد از حقوق و تکالیف شهروندی، اعتماد نداشتن آن‌ها به رسانه‌هاست. پس رسانه‌ها برای حل مشکل ابتدا باید بتوانند جایگاه خود را در بین ساکنان مناطق بافت فرسوده پیدا کنند و به فکر اعتمادسازی در بین مردم باشند تا بتوانند مردم را از حقوق و تکالیف شهروندی خود آگاه کنند تا به وضعیت مطلوب برسیم.

2ـ با توجه به اهمیت موضوع، برنامه‌های آموزشی در ساعات پربیننده و پرشنوندۀ تلویزیون و رادیو پخش شود.

3ـ در روزنامه‌ها و مجلات، مطالب ساده و فهمیدنی آورده شود تا همة گروه‌های جامعه با تحصیلات متفاوت بتوانند آن‌ها را درک کنند.