09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

کتاب «چالش زاغه ها (گزارش سكونتگاه هاي بشر سال 2003- برنامه اسكان بشر سازمان ملل متحد) » منتشر شد

1400/7/13 70 معاونت هماهنگی و برنامه ریزی, اخبار اختصاصی سازمان rating
image

علی خانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار کتاب «چالش زاغه ها (گزارش سكونتگاه هاي بشر سال 2003- برنامه اسكان بشر سازمان ملل متحد) » خبر داد.

خانی با اعلام این خبر افزود: پیرو اتخاذ اعلامیه هزاره توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2000، یک نقشه راه که اهداف و مقاصد توسعه هزاره را برای غلبه بر فقر، گرسنگی، بیماری، بی سوادی، تخریب محیط زیست و تبعیض علیه زنان و بهبود زندگی زاغه نشین‌ها شناسایی می‌کند، ترسیم شد. بر همین اساس  کتاب «چالش زاغه ها (گزارش سكونتگاه هاي بشر سال 2003- برنامه اسكان بشر سازمان ملل متحد)  اولین ارزیابی جهانی در خصوص زاغه‌ها است. این گزارش- براساس تعریف عملیاتی پذیرفته شده در خصوص زاغه- در ابتدا تخمینی از تعداد زاغه نشینان شهری در جهان عرضه و سپس عوامل جهانی، منطقه ای و محلی تأثیرگذار بر شکل‌گیری و ویژگی‌های اجتماعی، فضایی ، اقتصادی و پویایی‌های زاغه‌ها را ارائه و در نهایت، خط مشی‌ها و رویکردهای اصلی که واکنش‌ها به چالش زاغه نشینی در چند دهه گذشته را هدایت کرده‌اند، تبیین و ارزیابی می‌کند. در ادامه و با توجه به این ارزیابی، این گزارش وسعت چالش زاغه‌ها را آشکار و هراس آور اعلام می‌کند که بدون اقدام جدی و هماهنگ از سوی مقامات شهری، دولت‌های ملی، فعالین جامعه مدنی و جامعه بین الملل، تعداد زاغه نشین‌ها احتمالا ًدر بیشتر کشورهای درحال‌توسعه افزایش  خواهد یافت. در اشاره به مسیر پیش رو، این گزارش رویکردهای نوید بخش اخیر در مواجهه با زاغه نشینی که شامل برنامه‌های ارتقای مشارکتی بوده و در اهداف خود، کاهش فقر شهری را مدنظر دارد، معرفی می‌کند.

 بر این اساس و با توجه به مأموریت ها و وظایف سازمان نوسازی شهر تهران و به منظور بهره‌مندي از تجارب و آموزه‌هاي بين المللي در حوزه نوسازي و بازآفريني عرصه‌هاي فرودست شهری، ترجمه این کتاب در دستور کار قرار گرفت . گفتنی است این کتاب در 5 بخش و 732 صفحه توسط انتشارات همشهری منتشر شده است.