09/24/2021 - جمعه 2 مهر 1400

کتاب مسابقه بین‌المللی«ایده‌هایی برای انطباق کاربری و بازآفرینی کارخانه سیمان ری» منتشر شد

1400/6/8 58 معاونت هماهنگی و برنامه ریزی, اخبار اختصاصی سازمان rating
image

علی خانی معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار کتاب مسابقه بین‌المللی«ایده‌هایی برای انطباق کاربری و بازآفرینی کارخانه سیمان ری» خبر داد.

علی خانی با اعلام این خبر افزود: کارخانه سیمان ری به عنوان نخستین خط تولید سیمان کشور در منطقه 20 تهران، بخشی از سرمایه فرهنگی تهران و به عنوان یکی از عناصر شاخص آن در حوزه  میراث صنعتی است که سال‌هاست فعالیت آن متوقف‌شده و اکنون ازجمله عرصه‌های رهاشده شهر محسوب می‌شود. شهرداری تهران باهدف بازآفرینی این عرصه که دارای ارزش میراثی است، توانسته حق استفاده از این فضا را از سال 1397 به مدت 30 سال از دولت اخذ و مسـئولیت مرمـت و بازسـازی کارخانـه مذکـور را بـه سـازمان نوسـازی شـهر تهـران تفويـض نماید.

ايـن سـازمان  نیز در راســتای مأموريــت خــود در حــوزه بازآفرينــی عرصــه هــای ناکارآمــد و بــه منظــور جــذب ايده‌هــای خــلاق و نــوآور جهـت احیـا و بازآفرينـی ايـن کارخانـه، بـه عنـوان يـک میـراث صنعتـی ارزشـمند، «مسـابقه بین المللـی ايده هايـی بـرای انطبــاق کاربــری و بازآفرينــی کارخانــه ســیمان ری» را برنامه ريــزی و برگــزار کــرد. کتاب حاضر مستندسازی فرآیند انجام برگزاری مسابقه به همراه معرفی آثار را در بر می‌گیرد.