06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

تهیه برچسب های آتش نشانی برای ایمن سازی محدوده بازار

1398/5/15 247 معاونت نوسازی و توسعه محلی rating
image

   نصب برچسب های شبرنگ راهنمای مسیر در بازار بین الحرمینبرای خواناسازی مسیر جهت راهنمایی تیم آتش نشانی در مواقع بحران انجام  شد.

با توجه به اینکه یکی از مسائل اصلی بازار در مواقع بحران خوانا نبودن مسیر جهت راهنمایی تیم آتش نشانی است، با درخواست ایستگاه 107 آتش نشانی بازار جهت خواناسازی مسیر، همکاران دفتر توسعه محلی بازار با برداشت میدانی به شناسایی مسیر پرداختند،  با هماهنگی صورت گرفته با شهرداری ناحیه 3 منطقه 12، تهیه برچسب های آتش نشانی را در دستور کار قرار گرفت و در نهایت تعداد 25 برچسب تهیه و در مسیرهای ناخوانا نصب شد و اولین گام برای خواناسازی مسیر جهت هدایت تیم های آتش نشانی در مواقع بحران در بازار بزرگ تهران برداشته شد.