06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

بررسی دلایل ناکامی طرح های برنامه ریزی و طراحی شهری در محله عودلاجان

1398/5/14 329 معاونت نوسازی و توسعه محلی rating
image

دلایل جامعه شناسی عدم توفیق طرح های برنامه ریزی و طراحی شهری محله عودلاجان در جلسه ای با حضور معاون نوسازی و توسعه محلی سازمان نوسازی شهر تهران بررسی شد.

پیرو برگزاری نشست "چالش های برنامه ریزی در محله عودلاجان" جلسه ای با هدف بررسی مطالعات اجتماعی در این حوزه و تدوین سند سیاست گذاری در این محله، با حضور اساتید جامعه شناسی، دکتر ایمانی جاجرمی و دکتر فتاحی برگزار شد.

 معاون توسعه محلی سازمان نوسازی شهر تهران در این جلسه به طرح مسئله زمین های رها شده در محله عودلاجان پرداخت و دکتر فتاحی علل مرگ و زندگی بافت های تاریخی شهری را به تفصیل بیان نمودند.

در این جلسه دلایل عدم توفیق طرح های برنامه ریزی و طراحی شهری محله عودلاجان مورد بحث قرار گرفت و پیشنهاداتی جهت بهبود سیستم حکمرانی مطرح شد.