08/15/2020 - شنبه 25 مرداد 1399

اولین دوره آموزشی آشنایی با تخلفات اداری ویژه نیروهای خدمات سازمان

1397/10/18 312 معاونت مالی و اقتصاد شهری rating
image
اولین دوره آموزشی آشنایی با تخلفات اداری ویژه نیروهای خدمات سازمان برگزار شد.

به همت اداره منابع انسانی و پشتیبانی دوره آموزشی آشنایی با تخلفات اداری ویژه  نیروهای خدمات سازمان با هدف آشنایی با آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه رسیدگی به پرونده های تخلفاتی و سیر قضایی با حضور مصطفی فائضی راد در سازمان برگزار شد.