06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

کلیه تاورکرین های نصب شده در پروژه های سازمان استاندارد ایمنی و پایداری دارند

1395/2/6 1061 معاونت فنی rating
image

معاون فنی سازمان از اخذ تاییدیه ایمنی برای تاورکرین های سازمان خبر داد

محمد رضا کرمی گفت: پیرو دستور شهردار محترم تهران مبنی بر بازرسی و استاندارد سازی تاور کرین های پروژه های شهرداری برای جلوگیری از حوادث احتمالی اقدامات لازم جهت بازرسی 3 دستگاه تاور کرین در پروژه های یاس و ارغوان و پارکینگ طبقاتی انجام شده و تاییدیه ایمنی هر سه آنها اخذ گردید و هیچگونه نگرانی بابت پایداری و ایمنی انها وجود ندارد.