07/28/2021 - چهارشنبه 6 مرداد 1400

پروژه طرح ارتقای امنیت پارک میثاق با رویکرد مشارکتی در محلة باغ آذری

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • منطقه: 16
پروژه طرح ارتقای امنیت پارک میثاق با رویکرد مشارکتی در محلة باغ آذری

تصاویر مرتبط

اسناد طرح