07/28/2021 - چهارشنبه 6 مرداد 1400

پروژه بازپیرایی فضاهای خردمقیاس با استفاده از مشارکت ساکنین-بوستان سرگرد محبی و شقایق در محلة ایران

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • طراح/مشاور: دفتر توسعه محله ای منطقه 12
  • منطقه: 12
 پروژه بازپیرایی فضاهای خردمقیاس با استفاده از مشارکت ساکنین-بوستان سرگرد محبی و شقایق در محلة ایران

تصاویر مرتبط

اسناد طرح