09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

پروژه گذر گالري ارباب جمشيد- در قاب پيشه ورزي و هنرورزي اجتماع محور در محلة فردوسی

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • طراح/مشاور: دفتر توسعه محله ای منطقه 12
  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : 1400
  • منطقه: 12
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    100%
پروژه گذر گالري ارباب جمشيد- در قاب پيشه ورزي و هنرورزي اجتماع محور در محلة فردوسی

تصاویر مرتبط

اسناد طرح