07/28/2021 - چهارشنبه 6 مرداد 1400

پروژه ساماندهی جداره سکانس سوم بازارکفاش ها

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • طراح/مشاور: دفتر توسعه محله ای منطقه 12
  • منطقه: 12
پروژه ساماندهی جداره سکانس سوم بازارکفاش ها

تصاویر مرتبط

اسناد طرح