09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

پروژه ساماندهی کارتن خواب های با رویکرد مشارکتی در محلة راه آهن

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : 1400
  • منطقه: 11
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    100%
پروژه ساماندهی کارتن خواب های با رویکرد مشارکتی در محلة راه آهن

تصاویر مرتبط

اسناد طرح