07/28/2021 - چهارشنبه 6 مرداد 1400

پروژه توسعه و ترویج کوچه سبز بر پایه مشارکت شهروندی (کوچه همراه و گلکار) و پروژه توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • منطقه: 10
پروژه توسعه و ترویج کوچه سبز بر پایه مشارکت شهروندی (کوچه همراه و گلکار) و پروژه توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار

تصاویر مرتبط

اسناد طرح