09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

پروژه توسعه و ترویج کوچه سبز بر پایه مشارکت شهروندی (کوچه همراه و گلکار) و پروژه توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : 1400
  • منطقه: 10
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    100%
پروژه توسعه و ترویج کوچه سبز بر پایه مشارکت شهروندی (کوچه همراه و گلکار) و پروژه توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار

تصاویر مرتبط

اسناد طرح