09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

پروژه ایجاد نهاد مدیریت جمعی با رویکرد کارآفرینی و امنیت در محله های وحیدیه و زرکش

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : 1400
  • منطقه: 8
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    100%
 پروژه ایجاد نهاد مدیریت جمعی با رویکرد کارآفرینی و امنیت در محله های وحیدیه و زرکش

تصاویر مرتبط

اسناد طرح