09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

چرخه توانمندسازی گروه های خاص در جهت تحقق توسعه اقتصادی-اجتماعی محله هرندی

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : 1400
  • منطقه: 12
  • محله: هرندی
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    100%
چرخه توانمندسازی گروه های خاص در جهت تحقق توسعه اقتصادی-اجتماعی محله هرندی

درباره پروژه

با توجه به وجود انواع آسیب های اجتماعی در محله هرندی و عدم نظارت اجتماعی و نیز دخالت ارگانهای مختلف بدون هماهنگی با یکدیگر که سبب افزایش این نوع آسیب ها در محله شده و شرایط زندگی برای ساکنین را وخیم نموده در همین راستا دفتر توسعه محله با رصد وضع موجود و شناسایی خانه هایی که دارای حیاط مرکزی هستند و سبک متفاوتی از زندگی جمعی را در خود جای داده اند تصمیم به ایجاد چرخه توانمندسازی در میان ساکنان این نوع خانه ها نمود. و با ترسیم مسیر مشخص برای هدفمند سازی کمک های مادی در جهت رفع نیازهای اساسی مردم محله تلاش نموده است تا منجر به رهای ساکنین محله از وابستگی به سیستم حامی پروری و دریافت کنندگان منفعل کالا شود.


در حال حاضر یک گروه از مخاطبین پروژه همراه با تشکیل پرونده برای هر یک از آنها ایجاد شده و پس از بازدید به عمل آمده از وضع موجود و بررسی شرایط نسبت به خدمات مرکز، دسته بندی شده اند. در همین راستا و در جهت جلب مشارکت دفتر اقدام به ایجاد یک گروه دیگر از زنان فعال قدیمی محل نموده است؛ و نیز ساختار بهره برداری، الگوی نظارت و ایجاد ساختار جذب منابع توسط تیم متخصص انجام شده است.


تصاویر مرتبط

اسناد طرح