09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

همیاران محله فرحزاد

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : 1400
  • منطقه: 2
  • محله: فرحزاد
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    100%
همیاران محله فرحزاد

درباره پروژه

رشد سریع محله فرحزاد به علت وجود زمین های بدون مالک، همجواری با نواحی با ارزش شهری، همجواری با عناصر طبیعی و موارد مشابه سبب شکل گیری مشکلات متعدد اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و کالبدی شده است. نا همگونی اجتماعی از یک سو و تمهیدات ناکافی بخش عمومی و نیز وجود قومیت های متنوع  در محله از سوی دیگر امکان ارتقای همبستگی را کاهش و باعث عدم شکل گیری مشارکت جمعی ساکنان محله می باشد. هدف اصلی پروژه کاهش آسیب های اجتماعی محله می باشد؛ که در کنار آن جلب مشارکت و اعتماد محلی استفاده از ظرفیت های محلی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و توانمندسازی گروه های محلی در فرحزاد و ... متصور است.

این پروژه، منجر به شکل گیری سه گروه تحت عناوین گروه مدارا (کاهش تعارضات قومی)، گروه کارآفرینی (تشکیل صندوق توسعه محله)، گروه حضور پذیری روددره (ارتقای کیفیت پذیری فرحزاد به خصوص حاشیه روددره) شده است.


تصاویر مرتبط

اسناد طرح