11/01/1400 - جمعه 1 بهمن 1400

معرفی مدیرعامل سازمان معاونت مالی و اداری معاونت فنی و مهندسی  معاونت توسعه محله ای معاونت هماهنگی و امور مناطق معاون برنامه ریزی و توسعه شهری  شورا هیئت مدیره بسیج دبیرخانه ستاد باز آفرینی پایدار کلانشهر تهران دبیر هیئت مدیره  مشاور و مدیر حوزه ریاست اداره فناوری اطلاعات و سامانه های مکانی اداره بازآفرینی عرصه های ناکارآمد  اداره برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد  اداره پژوهش