11/01/1400 - جمعه 1 بهمن 1400

ایده‌هایی برای انطباق کاربری و بازآفرینی کارخانه سیمان ری

ارکان مسابقه

برگزار کننده: سازمان نوسازی شهر تهران

اعضای هیئت داوران: دکتر عباس آخوندی، مهندس عبدالرضا گلپایگانی، مهندس سیدمحمد بهشتی، دکتر محمد حسن طالبیان، مهندس فرزانه صادق مالواجرد

مشاوران هیئت داوران: مرتضی کاظمی، مهندس حسین چهرگانی

داور جانشین: دکتر محبوبه ایزدپناه

مدیر مسابقه: دکتر سمیه فدایی نژاد

سال برگزاری:1399

معیارهای داوری:
 • -ضــرورت توجــه بــه کلیــه الزامــات حفاظتــی شــامل ارزش‌هــای ملمــوس و ناملمــوس اثــر، اصالــت و يکپارچگــی در طرح پیشنهادی
 • -ضرورت توجه به جنبه های خاقیت، جذابیت و انعطافپذيری به منظور مواجهه خلاقانه با تحولات آينده
 • -ضرورت توجه به بهره گیری از شیوه ها و تکنولوژی های نوين در طرح پیشنهادی
 • -ضرورت توجه به يکپارچگی و پیوستگی درونی کاربری ها و فعالیت های پیشنهادی برای مجموعه کارخانه سیمان ری
 • -ضرورت توجه به نمايش جنبه های تاريخی، اجتماعی، تکنولوژيکی و خاطرات و رويدادهای گذشته
 • -ضرورت توجه به ارائه مفاهیم، پیشینه صنعتی و روندهای توسعه اثر در طرح پیشنهادی
 • -ضــرورت توجــه بــه الزامــات شهرســازی، هم‌پیونــدی و يکپارچگــی مجموعــه کارخانــه ســیمان ری بــا بافــت پیرامونــی آن ومنطقــه باســتانی ري
 • -ضرورت توجه به جايگاه پروژه در منظومة مراکز فرهنگی و گردشگری منطقه و کلانشهر تهران
 • -ضرورت توجه به پیامدهای احتمالی اجرای طرح پیشنهادی در اقتصاد شهری
 • -ضرورت توجه به نیازهای فرهنگی و فراغت شهروندان و توجه به اثرات و پیامدهای اجتماعی ناشی ازاجرای طرح پیشنهادی
 • -تهیـه طـرح توجیـه فنی-اقتصـادی (امکانسـنجی) و مدل هـای تأمیـن مالـی پـروژه، همـراه بـا ارائـه راهبردهـا و راهکارهـای تحقق پذيــری آن
 • -تهیــه برنامــه راهبــردی (Strategic Plan ) بــه همــراه ارائــه اصــول، راهبردهــا، سیاســت‌ها و راهکارهــای متناســب درحوزه‌هــای مختلــف کالبــدی- ســازمان فضايــی، فرهنگــی- اجتماعــی، عملکــردی، اقتصــادی، مديريتــی، دسترســی، ســیما و منظــر
 • -توجـه بـه ارتباطـات و ويژگي هـاي طبیعـي و محیطـي بسـتر قرارگیـري کارخانـه سـیمان ري در طـرح پیشـنهادي بـا بیـان متناسـب در طراحـي
فرمت ارائه آثار:
 • -سه شیت به ابعاد 80*120سانتیمتر به صورت افقی (فوم برد)
 • -ارائه دفترچه شرح محتوايی (سناريو) طرح و شرح علمکردها، رويدادها و ... در قالب يک دفترچه A4
 • -ارائــه طــرح توجیــه فنــی- اقتصــادی (امکانســنجی) و ســاير اطلاعــات تکمیلــی در رابطــه بــا ايــده پیشــنهادی بــرای طــرح انطبــاق کاربــری و بازآفرينــی کارخانــه ســیمان ری، در قالــب يــک دفترچــه
 • -ارائه انیمیشن و ماکت طرح پیشنهادی به صورت اختیاری
جوایز مسابقه:
 • -رتبه نخست: 2000000000ریال (دویست میلیون تومان)
 • -رتبه دوم: 1000000000ریال (صد میلیون تومان)
 • -رتبه سوم: 500000000 ریال (پنجاه میلیون تومان )
معرفی مسابقه:

کارخانه‌ سیمان ری، به عنوان اولین کارخانه سیمان ایران، به وسعت 20 هکتار از مهمترین آثار میراث صنعتی است. ساخت بناها و سازه‌های این مجموعه از سال 1311 آغاز شده و تا سال 1360 طی چهار مرحله مختلف توسعه یافته است. واحد‌هاي کارخانه سیمان ري تا اواخر سال 1362 فعال بودند. تا اين‌که در اسفند سال 1362 به دنبال گسترش شهر تهران و شرايط توليد قديمي همراه با انتشار آلودگي، توليد واحد‌هاي کارخانه متوقف و درنهایت در سال 1363 اين مجموعه تعطیل شد. کارخانه سیمان ری در شمال شرقي شهرری و منطقه 20 شهرداری تهران، در زمینی به وسعت حدوداً ۹ هکتار قرار دارد.تاریخ، وسعت و عظمت کارخانه، بناها و فضاهای متعدد و متنوع، تجهیزات صنعتی جالب توجه و قرارگیری در جوار آثار شاخص تاریخی و طبیعی در کهن‌ترین محدوده استان تهران، از جمله دلایلی است که سبب شده تا این مجموعه ظرفیت‌های بالایی برای نقش‌پذیری در سطح شهری و حتی ملی را دارا باشد.در همین راستا، هیأت وزیران در جلسه‌ای در سال 1397 طی مصوبه‌ای حق استفاده از کارخانه سیمان ری را با هدف مرمت، بازسازی و تبدیل آن به «موزه صنعت سیمان و مجموعه گردشگری با کاربری‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی» برای مدت 30 سال به شهرداری تهران واگذار کرد. بر این اساس شهرداری تهران در سال 1398 مسئوليت مرمت و بازسازي این مجموعه را به سازمان نوسازی شهر تهران سپرد و این سازمان تدوین ایده‌هایی برگزیده برای انطباق کاربری و بازآفرینی کارخانه را در قالب برگزاری مسابقه‌ای بین المللی دنبال نمود.

برنامه‌ریزی مسابقه در سازمان نوسازی شهر تهران از زمستان 1398 آغاز و در نهایت فراخوان آن در اردیبهشت ماه 1399 به صورت عمومی و در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی انجام گرفت و در مرحله اول در حدود 250 گروه یا شرکت، برای ورود به مسابقه ثبت نام کردند. پس از بررسی تمامی اسناد و مدارک افراد و گروه‌ها، در مجموع 92 گروه واجد شرایط برای شرکت در مسابقه انتخاب شده و اسناد مسابقه در اختیار ایشان قرار گرفت. با هدف درک بهتر فضاهای کارخانه سیمان ری در تاریخ‌های 23 تا 25 تیرماه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بازدیدی از محل کارخانه برنامه‌ریزی شد. همچنین برای شرکت‌کنندگان خارج از کشور که به دلیل شرایط بهداشتی کنونی امکان سفر و بازدید برایشان مهیا نبود ویدئویی از فضاهای مختلف کارخانه تهیه و ارسال شد.

در نهایت در روز چهارشنبه 29 مرداد 1399 که از پیش به عنوان تاریخ دریافت آثار و مستندات مسابقه اعلام شده بود، آثار شرکت‌کنندگان در محل باغ موزه قصر دریافت شد. از بین 50 اثر نهایی، تعداد 37 گروه به صورت تیم‌های حقیقی و 13 گروه در قالب شرکت آثار خود را ارائه کردند. همچنین از این تعداد ۷ گروه ایرانی-خارجی با شرکت‌کنندگانی از کشورهای آمریکا، آلمان، ایتالیا، هلند و کره جنوبی حضور داشتند. خاطرنشان می‌شود، جلسات داوری از روزهای شنبه تا سه‌شنبه 1 تا 4 شهریورماه بر اساس معیارهایی هم چون برگزار و تیم‌های برگزیده اول تا سوم مسابقه انتخاب و مرسم اختتامیه ان نیز در روز 26 شهریور ماه برگزار و از اعضای هیئت داوران ، تیم اجرایی و برندگان مسابقه تقدیر به عمل آمد.