10/18/2021 - دوشنبه 26 مهر 1400

مهندس عبدالرضا گلپایگانی

رییس هیئت مدیره

مهندس عبدالرضا گلپایگانی

رییس هیئت مدیره

دکتر کاوه حاجی علی اکبری

عضو هیئت مدیره

دکتر کاوه حاجی علی اکبری

عضو هیئت مدیره

علی پوینده

عضو هیئت مدیره

علی پوینده

عضو هیئت مدیره

دکتر محمد سعید ایزدی

عضو هیئت مدیره

دکتر محمد سعید ایزدی

عضو هیئت مدیره

دکتر سهیلا صادق زاده

عضو هیئت مدیره

دکتر سهیلا صادق زاده

عضو هیئت مدیره

کیوان خلیجی

عضو علی البدل

کیوان خلیجی

عضو علی البدل

آیدین رزقی

دبیر هیئت مدیره

آیدین رزقی

دبیر هیئت مدیره