07/28/2021 - چهارشنبه 6 مرداد 1400

مهندس عبدالرضا گلپایگانی

رییس هیئت مدیره

مهندس عبدالرضا گلپایگانی

رییس هیئت مدیره

دکتر کاوه حاجی علی اکبری

عضو هیئت مدیره

دکتر کاوه حاجی علی اکبری

عضو هیئت مدیره

########

عضو هیئت مدیره

عبدالحمید امامی

عضو هیئت مدیره

دکتر محمد سعید ایزدی

عضو هیئت مدیره

دکتر محمد سعید ایزدی

عضو هیئت مدیره

دکتر سهیلا صادق زاده

عضو هیئت مدیره

دکتر سهیلا صادق زاده

عضو هیئت مدیره

کیوان خلیجی

عضو علی البدل

کیوان خلیجی

عضو علی البدل

آیدین رزقی

دبیر هیئت مدیره

آیدین رزقی

دبیر هیئت مدیره