11/01/1400 - جمعه 1 بهمن 1400

دکتر حمیدرضا صارمی

رییس هیئت مدیره

دکتر حمیدرضا صارمی

رییس هیئت مدیره

دکتر کاوه حاجی علی اکبری

عضو هیئت مدیره

دکتر کاوه حاجی علی اکبری

عضو هیئت مدیره

مهندس علی پوینده

عضو هیئت مدیره

مهندس علی پوینده

عضو هیئت مدیره

دکتر محمد سعید ایزدی

عضو هیئت مدیره

دکتر محمد سعید ایزدی

عضو هیئت مدیره

دکتر سهیلا صادق زاده

عضو هیئت مدیره

دکتر سهیلا صادق زاده

عضو هیئت مدیره

مهندس کیوان خلیجی

عضو علی البدل

مهندس کیوان خلیجی

عضو علی البدل

مهندس آیدین رزقی

دبیر هیئت مدیره

مهندس آیدین رزقی

دبیر هیئت مدیره