10/18/2021 - دوشنبه 26 مهر 1400

علیرضا زاکانی

شهردار تهران و رییس شورا

علیرضا زاکانی

شهردار تهران و رییس شورا

مهندس گلپایگانی

عضو شورا

مهندس گلپایگانی

عضو شورا

علیرضا عندلیب

عضو شورا

علیرضا عندلیب

عضو شورا

فرزانه صادق مالواجرد

عضو شورا

فرزانه صادق مالواجرد

عضو شورا

دکتر مجید عبداللهی

نماینده وزارت کشور و عضو شورا

دکتر مجید عبداللهی

نماینده وزارت کشور و عضو شورا