07/28/2021 - چهارشنبه 6 مرداد 1400

دکتر حناچی

شهردار تهران و رییس شورا

دکتر پیروز حناچی

شهردار تهران و رییس شورا

مهندس گلپایگانی

عضو شورا

مهندس گلپایگانی

عضو شورا

دکتر مازیار حسینی

عضو شورا

دکتر مازیار حسینی

عضو شورا

مهندس فرامرز عظیمی

عضو شورا

مهندس فرامرز عظیمی

عضو شورا

دکتر مجید عبداللهی

نماینده وزارت کشور و عضو شورا

دکتر مجید عبداللهی

نماینده وزارت کشور و عضو شورا