11/01/1400 - جمعه 1 بهمن 1400

دکتر علیرضا زاکانی

شهردار تهران و رییس شورا

دکتر علیرضا زاکانی

شهردار تهران و رییس شورا

دکتر حمیدرضا صارمی

عضو شورا

دکتر حمیدرضا صارمی

عضو شورا

دکتر علیرضا عندلیب

عضو شورا

دکتر علیرضا عندلیب

عضو شورا

دکتر فرزانه صادق مالواجرد

عضو شورا

دکتر فرزانه صادق مالواجرد

عضو شورا

دکتر مجید عبداللهی

نماینده وزارت کشور و عضو شورا

دکتر مجید عبداللهی

نماینده وزارت کشور و عضو شورا