09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

بررسي و ارزيابي اثرات بزرگراه امام علي (ع) بر شرايط اجتماعي، اقتصادي و نوسازي بافت هاي فرسوده محلات پيرامون در مناطق 15 و 14 شهرتهران

1396/12/1 194 طرح پژوهشی-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه طرح پژوهشی: 

مؤسسة پژوهشی/ پژوهشگر:شرکت مهندسین مشاور ویرا شهرپایدار

سفارش‌دهنده: سازمان نوسازی شهر تهران

سال تهیه:  1396

کلیدواژه‌ها:

ارزیابی اثرات، بافت های فرسوده

اهداف پژوهش:

-       

ارزیابی تأثیرات نوسازی کالبدی و عملکردی ناشی از احداث بزرگراه امام علی (ع) در بافت فرسوده محلات پیرامون بزرگراه در مناطق 14 و 15

-        ارزیابی تأثیرات اجتماعی و تحرکات جمعیتی ناشی از احداث بزرگراه امام علی (ع) در بافت فرسوده محلات پیرامون بزرگراه در مناطق 14 و 15

-        ارزیابی تأثیرات اقتصادی و معیشتی ناشی از احداث بزرگراه امام علی (ع) در بافت فرسوده محلات پیرامون بزرگراه در مناطق 14 و 15

-        تدوین رویکردها و راهکارهای روبنایی و زیربنایی متناسب اقتصادی و اجتماعی و نوسازی در جهت کاهش اثرات منفی و تقویت اثرات مثبت احداث بزرگراه در بافت فرسوده متاثر از آن


 

خلاصه پژوهش:

ساخت بزرگراه هاي شهري یکی از راه حل هاي مهم براي حل معضل ترافیک است که در بسیاري از کلان شهرهاي جهان جزء برنامه هاي اصلی مدیریت شهري است. تسهیل در رفت و آمد، انتقال مسافرین و حمل کالاها از یک طرف و کاهش آلودگی هاي زیست محیطی، تقویت اقتصاد شهري و ارتقاي سطح فرهنگی و اجتماعی محلات و مناطق شهري از سوي دیگر می تواند از جمله مهمترین اهداف احداث بزرگراه هاي درون شهري باشد. احداث یک بزرگراه نه فقط کالبد و فضاي شهري را دچار دگرگونی می کند؛ بلکه حوزه­هاي مختلفی مانند اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي را تحت تاثیر قرار می دهد. بزرگراه های شهری همانند برشی است که بر پیکر محلات درگیر زده می شود که به طبع اثراتی غیر از اثرات ظاهری خواهد داشت که بزرگراه امام علی از این قاعده مستثنی نمی باشد. پژوهش حاضر جهت بررسی و ارزیابی تأثیرات نوسازی، کالبدی و عملکردی ناشی از احداث بزرگراه امام علی (ع) در بافت فرسوده محلات پیرامون بزرگراه در مناطق 14 و 15 و تدوین رویکردها و راهکارهای روبنایی و زیربنایی متناسب اقتصادی و اجتماعی و نوسازی در جهت کاهش اثرات منفی و تقویت اثرات مثبت احداث بزرگراه در بافت فرسوده می باشد. پژوهش حاضر از توصیفی و تبینی است. برای شناخت محلات درگیر(چهارصد دستگاه؛ دلگشا؛ سرآسیاب دولاب؛ شاهین، حسین آباد دولاب، دولاب، اتابک و مینابی) از روش کتابخانه ای و در بخش ارزیابی اثرات از گروه های کانونی و مصاحبه شده است و در قسمتهایی از پژوهش که نیاز به تحلیل کمی داده ها می باشد از روش کمی استفاده شده است. به منظور ارزیابی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و نوسازی احداث بزرگراه اقدام به استخراج شاخص گردید که نتایج ارزیابی نشان داد با توجه به اینکه احداث بزرگراه تأثیرات مثبی داشته است اما در بیشتر تأثیرات منفی در حوزه پیرامونی خود داشته است. جهت حصول نتیجه مطلوب نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید لیست شده و در ماتریس swot قرار گرفت و چهار نوع استراتژی استخراج شد و در نهایت برای ارائه برنامه اجرایی و شناخت استراتژی متناسب وضع فعلی اثرات بزرگراه در محلات مورد مطالعه، امتیاز وزنی نهایی در ماتریس IE قرار گرفت و با توجه به موقعیت قرار گیری در ماتریس، استراتژی بازنگری انتخاب و برنامه های اجرایی استراتژی آن تدوین شد و در آخر برنامه های مدیریتی ارائه گردید.

 

دانلود