09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

ارزيابي اثرات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اقدامات صورت گرفته در جريان توسعه حرم عبدالعظيم (ع) بر مسائل نوسازي بافت فرسوده پيراموني منطقه 20

1396/12/1 202 طرح پژوهشی-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه طرح پژوهشی

موسسه پژوهشی/ پژوهشگر:شرکت تندیس مهر پاسارگاد

سفارش دهنده: سازمان نوسازی شهر تهران 

سال:1396

کلید واژه ها

بافت فرسوده، نوسازی، طرح توسعه، اقدامات مداخله‌ای، حرم حضرت عبدالعظیم(ع)، بازآفرینی شهری.


اهداف پژوهش


            - بررسی پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اقدامات صورت گرفته پیرامون توسعه حرم عبدالعظیم بر مسائل نوسازی بافت فرسوده پیرامونی

            - اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اقدام مداخله‌ای طرح توسعه حرم عبدالعظیم در حوزه نوسازی در بافت فرسوده در محلات ولی‌آباد، استخر، سرتخت و نفرآباد- هاشم آباد در تعامل با سایر حوزه‌ها.

           -بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اقدام مداخله‌ای طرح توسعه حرم عبدالعظیم بر حوزه کیفیت زندگی ساکنان در بافت فرسوده در محلات ولی‌آباد و استخر، سرتخت و نفرآباد- هاشم آباد

           -تبیین سازوکارهای اثرگذاری اقدام مداخله‌ای طرح توسعه حرم عبدالعظیم در حوزه‌های تأثیر.

ساختار و چارچوب پژوهش

این طرح شامل سه فصل و بخش های مختلف است.

فصل اول شامل، کلیات پژوهش فصل دوم معرفی محدوده مورد مطالعه و فصل سوم توصیف و تحلیل داده های کمی و کیفی است.

خلاصه پژوهش

توسعه حرم عبدالعظيم (ع) و ساماندهي بافت پيراموني آن‌ در تمامي طرح‌هاي مصوب تهران از 1349 تا طرح‌ تفصيلي جديد در دستور كار قرار داشته و به تناسب اقداماتي نيز در اين راستا پيشنهاد شده است. آنچه در طرح توسعه حرم حائز اهميت است، چگونگي هم‌جواري اين مركز مذهبي با بافت مسكوني پيرامون و كيفيت زندگي ساكنان آن است. در اين ميان توجه به بافت‌هاي فرسوده حوزه بلافصل به‌عنوان پهنه‌هاي ناكارآمد، آسيب‌پذير و حتي آسيب‌زا از اهميتي مضاعف برخوردار است. اين پژوهش با مطالعه طرح توسعه حرم عبدالعظيم و طرح‌هاي مشابه آن در ايران، به بررسي و مطالعه اثرات آن بر نوسازي بافت فرسوده پيراموني پرداخته است. روش پژوهش در اين مطالعه تركيبي بوده و با دو روش كمي و كيفي به جمع‌آوري اطلاعات اقدام شده است. نتايج حاصل از اين مطالعه حاكي از تأثيرگذاري طرح توسعه حرم عبدالعظيم بر نوسازي بافت فرسوده به صورت مستقيم و غير مستقيم مي‌باشد. از اثرات غير مسقيم آن مي توان به پيامدهاي اجتماعي، زيست‌محيطي و كالبدي اشاره داشت و از جمله اثرات مستقيم آن، كاهش ميزان رضايت از وضعيت اقتصادي محلات را كه بر تمايل به نوسازي در ميان ساكنين بافت فرسوده اثرگذار است، مدنظر قرار داد. همچنين نتايج حاصل از پژوهش نشان مي‌دهد كه طرح توسعه حرم در كوتاه‌مدت اثرات منفي بر بافت پيراموني آن داشته كه دليل آن كندي روند اجراي طرح بوده است. اما در بلندمدت اين طرح نه تنها مخرب نبوده بلكه در صورت تسريع در روند اجراي آن و از بين بردن نواقص طرح، باعث رونق محلات اطراف و همچنين كل منطقه خواهد بود.

 

دانلود