09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

کتاب تسهیل گری در تهران

1396/1/1 158 کتاب-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب


گردآورنده:  کاوه حاج علی اکبری و همکاران 


سال چاپ: 1396


ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی ؛ شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران 


معرفی:

این کتاب محصول پژوهشی است که به منظور مستندسازی، تحلیل و ارزیابی فرآیند و برآمد اقدامات دفاتر تسهیلگری تهران ( در بازه زمانی 1392-1386) انجام شده است .محتوای کتاب به شکلی تنظیم شده است که پس از مروری مختصر بر مفاهیم مرتبط با موضوع، چارچوب تجربه تسهیلگری در تهران از جنبه هایی همچون روند شکل گیری، فرآیند اقدامات ، ماموریت ها و وظایف و ارتباط با سایر دستگاه ها تشریح می گردد. در ادامه ابعاد مختلف تجربه ( شامل نسبت تجربه با چارچوب مفهومی، شرح خدمات، ساختار نیروی انسانی و اقدامات صورت گرفته توسط دفاتر ) مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. در پایان، ضمن شناسایی مهم ترین نقاط ضعف تجربه، پیشنهادات مورد نیاز برای بهبود کاربست تسهیل گری در باز آفرینی محلات فرسوده و ناکارآمد ارایه می شود.