04/26/2019 - جمعه 6 ارديبهشت 1398

بخشنامه تدوین تقویم آموزشی سال 1391


با توجه به بخشنامه صادر در خصوص تدوين تقويم آموزشي سال 1391 مقرر گرديد كليه واحد ها نسبت به ارائه فهرست اسامي كاركنان به انضمام دوره هاي آموزشي مورد نياز با رعايت نكات زير اقدام نمايند.

1-    تنظيم تقويم دوره هاي آموزشي  با رعايت تناسب شعلي فراگيران با دوره انجام پذيرد.

2-    تقويم آموزشي به گونه اي برنامه ريزي گردد كه دوره هاي عمومي 30 درصد و دوره هاي تخصصي شغلي 70 درصد را شامل گردد.

3-     حداكثر سرانه آموزشي در نظر گرفته شده براي پرسنل كليه واحدهاي ستادي و سازمانها و شركت ها در يكسال برحسب نيازواحد مجموعا تا سقف 40 ساعت با دوره هاي رايانه مي باشد.

4-    باتوجه به اينكه هدف از برگزاري دوره هاي آموزشي ارتقاءسطح مهارت كاركنان شهرداري تهران در شغل مورد تصدي مي باشد لذا رعايت استانداردهاي آموزشي در نيازسنجي مبتني بر استانداردهاي آموزشي الزامي مي باشد.

5-    مدرسين دوره ها الزاما از هيات مدرسان شهرداري تهران مي باشند.

6-     درج فهرست اسامي فراگيران با رعايت تناسب شغلي و محتواي دوره آموزشي  الزامي است.

7-    سرانه دوره هاي آموزشي رايانه در سال 91حداكثر ، 10 ساعت ميباشد . 

8-    دوره هاي آموزشي ارتقاء شغلي كه مورد نياز آن واحدمي باشد، ولي درفايل پيوست موجود نمي باشد باتكميل فرم شماره 3درخواست وبه اين اداره كل ارسال تا پس از تاييد نسبت به صدور مجوز قدام گردد. 

دوره هاي آموزشي بايستي الزاما از ساعت 16 به بعدشنبه تا سه شنبه و يا ساعت  15 روزهاي چهارشنبه و يا  صبح و بعداز ظهر پنجشننبه و جمعه هر هفته برگزار گردد
ايجاد شده توسط : Newsp در 1391/3/7 16:39:36
تعداد بازدید: 1253

rating