09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

گذشته و آینده هسته تاریخی بارسلون

1395/12/18 345 کتاب-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب

گردآورنده: جان باسکیت ترجمه فیروزه جدلی

سال چاپ: 1395/12/18

ناشر: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

معرفی

ترجمه و انتشار کتاب پیش رو گامی است در جهت آشناسازی جامعه تخصصی و حرفه مندان با یک تجربه مواجه با بافت تاریخی در شهر بارسلون که با توجه به رویکردهای نو در بازآفرینی شهری، برنامه ریزی و اجرا شده است. این تجربه شیوه ای جدید برای برنامه ریزی حل معضلات مراکز شهری را ارائه می دهد. نوعی از برنامه ریزی و طراحی که می تواند پاسخگوی تداوم و جمعیت پذیری دوباره مراکز تاریخی شهر و حفاظت و توسعه توامان در آن باشد.

ایـن کتـاب حاصـل همـکاری انجمـن شـهر بارسـلون و دانشـگاه پلیتکنیـک کاتالونیاسـت و از جهـت ارائـه مطالـب بـا جزئیـات بسـیار دقیـق، حائـز اهمیـت بـه شـمار مـیرود. مدلـی کـه در ایـن کتـاب بـه کار رفتـه، شـهر را در حکـم فضایـی متشـکل از همزیسـتی میـان افـراد، باورهـا، فرهنگهـا و زبانهـا معنـا میکنـد و بـه طـور خـاص در آن بـه محلـه »کیوتـات ولا"بـه عنـوان نمونـه مـورد مطالعـه اشـاره شـده اسـت. نقطـه قـوت کار باسـکیت در این کتـاب، اهمیـت دادن بـه فضاهای خالـی و فهـم ارتبـاط میـان مشـاهدات ریزبینانـه و واکنشهـای سـاختاری اسـت کـه ضوابـط برنامه ریـزی شـهری موجـود در محلـه کیوتـات ول را مـورد نقـد قـرار میدهـد؛ رویکـردی کـه در آن امتـزاج اجتماعـی، قومـی و فرهنگـی پذیرفتـه شـده اسـت. بـه طـور کل، ایـن کتـاب ارائه دهنـده تجربـه متفاوتـی در مواجهـه بـا بافـت تاریخـی در شـهر بارسـلون و بـا توجـه بـه رویکردهـای نـو در بازآفرینـی شـهری اسـت. تجربـهای کـه شـیوهای جدیـد بـرای برنامه ریـزی حـل معضـات مراکـز شـهری کـه تاریـخ و هویـت مشـخصی دارنـد، ارائـه میدهـد.

در فهرست این کتاب ، عناوینی  از جمله توسعه شهری و ساماندهی محله کیوتات ولا، ومتغیرهای اصلی برنامه ریزی برای سال 2000، ریخت شناسی شهری، تحولات کیوتات ولا، چشم اندازهای کیوتات ولا در هفت فصل به چشم می خورد.

همچنین «خوان کلوس» شهردار بارسلون و «جوزف فرر» مسئول دانشگاه UPC درآمد و پیشگفتار این کتاب را به نگارش در آورده اند.

شهردار بارسلون در بخشی از درآمد خود بر این کتاب آورده است: «این کتاب مدلی از شهر را ارائه می دهد که ما از آن حمایت می کنیم. مدلی که شهر را در حکم فضایی متشکل از هم زیستی میان افراد، باورها، فرهنگ ها و زبان ها معنا می کند و محله کیوتات ولا بهترین نمونه موردی آن به شمار می آید.