09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

شیوه‌های مداخله در بافت‌های فرسوده شهری مبانی نظری، تجربیات جهانی و ایران

1395/9/16 357 کتاب-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب

گردآورنده: محمدهادی درودی

سال چاپ: 95/09/16

ناشر: مرندیز

معرفی

کتاب حاضر با هدف دستيابي به روش‌هاي مناسب جهت مداخله در بافت‌هاي فرسوده شهري نگاشته شده است تا با شرايط حاکم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حقوقي شهرهاي ايران، انطباق بيشتري نيز داشته باشد. در اين کتاب بيان مي‌شود که مداخله در بافت‌هاي فرسوده شهري در سطح کشورهاي مختلف جهان از سابقه چند 100 ساله برخوردار است. در کشور ايران نيز به دليل وجود شهرهايي با بافت قديمي، اين امر به شکل مدرن آن از چند دهه پيش در حال انجام است.