09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

بازآفرینی شهری، مدل برنامه ریزی و مدیریت جریان زندگی

1395/2/18 330 کتاب-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب

گردآورنده: پوریا خداوردی, امیرمحمد معززی‌ مهرطهران

سال چاپ: 95/02/18

ناشر: آزادپیما

معرفی

شهر به لحاظ مکاني يک نظام اجتماعي منفصل است، اما اين بدان معنا نيست که مي‌توان آن را مستقل از جامعه گسترده‌تري مطالعه کرد. شهر را بايد به عنوان يک قلمرو ديد که فهم ما از آن کمک مي‌گيرد تا جامعه‌اي که آن را به وجود آورده، بهتر بشناسيم. با اين وصف، فرايندهاي مهمي در شهر وجود دارد که بايد به طور مستقل شناسايي و تحليل شوند. مهم‌ترين اين فرايندها توزيع منابع کمياب شهري است. در کتاب حاضر مدلي با عنوان مدل بازآفريني شهري مبتني بر خوانش شهر تشريح و معرفي شده است.