09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

مجموعه قوانین و مقررات بازآفرینی شهری پایدار: قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل های بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های هدف

1395/11/1 320 کتاب-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب

گردآورنده: دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی

سال چاپ:1 بهمن 1395

ناشر: شرکت عمران و بهسازی شهری

معرفی:

نوشتار پیش رو مجموعه ای است در بردارنده اصلیترین اسنادی که الزامات قانونی بهسازی و نوسازی شهری را مشخص می نماید. این مجموعه به منظور بهره برداری تمامی کنشگران دخیل در فرایند بهسازی و نوسازی به ویژه سطوح موظف به اجرایی نمودن قوانین مربوطه تهیه شده است. این اسناد به ترتیب در قالب عناوین سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، قانون ساماندهی و حمایت ازتولید و عرضه مسکن، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، آئین نامه اجرایی تبصره 2ماده 7 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ماده  4قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ارائه شده اند .

مجموعه قوانین.pdf