EN |  فا
Menu

نمایش اخبار

جزئیات مطلب

مجموعه قوانین و مقررات بازآفرینی شهری پایدار: قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل های بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های هدف

مجموعه قوانین و مقررات بازآفرینی شهری پایدار: قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل های بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های هدف


شناسنامه کتاب

گردآورنده: دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی

سال چاپ:1 بهمن 1395

ناشر: شرکت عمران و بهسازی شهری

معرفی:

نوشتار پیش رو مجموعه ای است در بردارنده اصلیترین اسنادی که الزامات قانونی بهسازی و نوسازی شهری را مشخص می نماید. این مجموعه به منظور بهره برداری تمامی کنشگران دخیل در فرایند بهسازی و نوسازی به ویژه سطوح موظف به اجرایی نمودن قوانین مربوطه تهیه شده است. این اسناد به ترتیب در قالب عناوین سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، قانون ساماندهی و حمایت ازتولید و عرضه مسکن، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، آئین نامه اجرایی تبصره 2ماده 7 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ماده  4قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ارائه شده اند .

مجموعه قوانین.pdf

ايجاد شده توسط : zolfaghar-m در 1396/5/17 14:44:41
تعداد بازدید: 234

rating
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج