09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

بررسی عوامل موثر در بازآفرینی بافت های فرسوده شهر ایلام

1395/1/1 254 پایان نامه-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه پایان‌نامه

دانشجو:رضا نساری

استاد راهنماپاکزاد آزادخانی | استاد مشاورمهدی امیدی

مقطع تحصیلی/ رشته/ گرایش: کارشناسی ارشد/معماری

دانشگاه/ دانشکده: موسسه آموزش عالی باختر ایلام 

سال تحصیلی: 1395

معرفی:

مهمترین مشکلاتی که امروزه عموم شهرهای جهان با آن رو به رو هستند، به وجود آمدن بافتهای نامنظم و فرسوده پیرامون و درون شهرها است که معضلات متعدد اجتماعی فرهنگی اقتصادی و کالبدی خاصی را به دنبال داشته که برطرف کردن این مشکلات هزینه و زمان زیادی را میطلبد. از این‌رو تشخیص و تعیین شاخص‌هایی که باعث فرسودگی یک بافت می‌شوند و تعیین عوامل موثر در بازآفرینی بافت فرسوده، خود می‌تواند راهنمایی برای شناخت و تعیین شرایطی که موجب آسیب‌دیدگی بافت‌های شهری می‌شوند، باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهر ایلام است که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفت. روش گردآوری در این پژوهش کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) است. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش محقق ساخته است که روایی آن توسط اساتید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (898/0) مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ساکنان بافت‌های فرسوده شهر ایلام تشکیل می‌دهد که 380 نفر از آنها با استفاده از جدول کرجسی مورگان انتخاب و بین آنها پرسشنامه پژوهش توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده با روش تاکسونومی و آزمون‌های تی‌تک‌تمونه‌ای و فریدمن انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی، تفریحی-ورزشی، فرهنگی، بهداشتی-درمانی، امنیتی، خدمات آموزشی وخدمات شهری در بافت نوین شهری تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین تلفیق روش تاکسونومی و فریدمن رتبه‌بندی نهایی عوامل را براساس میزان تأثیرگذاری به‌ترتیب خدمات بهداشتی-درمانی رتبه اول، تفریحی-ورزشی رتبه دوم، امنیتی رتبه سوم، متغیرهای خدمات آموزشی و خدمات شهری به‌طور مشترک در رتبه چهارم و متغیرهای فرهنگی و اقتصادی در اولویت‌های بعدی نشان داد.