09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

ارزیابی راهبرد توسعه میان افزا در تامین مسکن و ظرفیت پذیری بافت های فرسوده (مطالعه موردی شهر زنجان)

1396/4/27 374 پایان نامه-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه پایان‌نامه

دانشجو: احمد اسدی

استاد راهنما: 

استاد راهنمامحمدرضا پورمحمدی | استاد مشاورشهریور روستایی 

مقطع تحصیلی/ رشته/ گرایش: کارشناسی ارشد/ جغرافیا

دانشگاه/ دانشکده: دانشگاه تبریز

سال تحصیلی: 1393


معرفی:

با توجه به توسعه ناپایدار شهرها، راهبرد توسعه میان افزا از مهمترین راهبردهای توسعه شهری است که می‌تواند توسعه شهری را مطابق با توسعه پایدار هدایت نماید. هدف این مطالعه ارزیابی راهبرد توسعه میان‌افزا در تامین مسکن و ظرفیت پذیری بافت های فرسوده می باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، از نوع روش های اسنادی- تحلیلی است اطلاعات مورد نظر به صورت مشاهده، تهیه نقشه های ضروری و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شده و برای تحلیل آنها از نرم افزار SPSS و تکنیک GIS استفاده شده است. حجم نمونه 382 عدد پرسشنامه می باشد که از جامعه آماری بافت فرسوده شهر زنجان با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد محدوده مورد مطالعه استعداد‌های بالایی در راستای توسعه میان‌افزا دارد و در صورت توجه به این پتانسیل‌ها، بافت فرسوده می‌تواند نقش موثر در کاهش رشد بی‌ر‌ویه شهر داشته باشد و به افزایش قابلیت-ها جهت تامین مسکن کمک نماید که در این صورت شاهد شکل گیری شهر پایدار و سالم خواهیم بود. همچنین طرح ها و اقدامات مربوط به بافت های فرسوده نتواسته بافت فرسوده را در سطح رضایت بخشی از بعد توسعه میان افزا قرار دهد. یافته‌های تحقیق نشان می دهد که توسعه میان افزا تاثیر مثبتی در ارتقاء سرزندگی، مطلوبیت اجتماعی و مسکن گزینی در بافت‌های فرسوده دارد. و بین توسعه میان افزا با متغیرهای سرزندگی، مطلوبیت اجتماعی و مسکن گزینی ارتباط معنی داری وجود دارد. بنابراین می توان گفت که سرزندگی، مطلوبیت اجتماعی و مسکن گزینی به تفکیک توسعه میان افزا (کمتر، متوسط، بالا) دارای تفاوت معنی داری می باشد

 

 

 

شناسنامه پایان نامه

دانشجو:نسا صحرایی
استاد راهنما:محمدعلی فیروزی استاد مشاور: ناهید سجادیان  

مقطع تحصیلی/ رشته/ گرایش: کارشناسی ارشد/ جغرافیا

دانشگاه/ دانشکده: دانشگاه چمران اهواز 

سال تحصیلی: 1391

شناسنامه پایان نامه

دانشجو:نسا صحرایی
استاد راهنما:محمدعلی فیروزی استاد مشاور: ناهید سجادیان  

مقطع تحصیلی/ رشته/ گرایش: کارشناسی ارشد/ جغرافیا

دانشگاه/ دانشکده: دانشگاه چمران اهواز 

سال تحصیلی: 1391