09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

تحلیل تاثیر شاخص‌های ساختار فضایی شبکه ارتباطی بر فرسودگی بافت‌های شهری به روش چیدمان فضا (نمونه موردی: شهر زنجان)

1394/1/1 260 پایان نامه-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه پایان‌نامه

دانشجو:زینب علی ابادی

استاد راهنما: محمود محمدی استاد مشاور: میثم علی پور

مقطع تحصیلی/ رشته/ گرایش: کارشناسی ارشد/شهرسازی

دانشگاه/ دانشکده: دانشگاه هنر اصفهان

سال تحصیلی: 1394

معرفی:
بافت‌های فرسوده بافت‌هایی هستند که نسبت به سایر بافت‌های شهری به لحاظ، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی ناکارآمدتر هستند؛ که یکی از عوامل موثر بر بروز این پدیده را می‌توان ناکارآمدی شبکه ارتباطی دانست. بافت‌های فرسوده از منظر شبکه ارتباطی همواره با دو مشکل اصلی روبرو هستند؛ که اولی مربوط به ناکافی بودن شاخص کالبدی شبکه معابر در شناسایی بافت‌های فرسوده بر اساس معیار نفوذپذیری است؛ و دومی مربوط به انزوای کالبدی ناشی از ضعف دسترسی در آن‌هاست. امروزه نقدهای بسیاری بر معیارهای کالبدی وارد شده است. این موضوع تاکنون از منظر معیار نفوذپذیری با تکیه بر شاخص معبر، یعنی عرض کمتر از 6 متر مورد توجه قرار گرفته است و راهکارهای ارائه شده در این خصوص با اهداف ترافیکی نیز، نه تنها نتوانسته این گونه بافت‌ها را از زون‌های بسته خارج نماید بلکه سایر مشکلات را نیز ترغیب نموده است. از دیگر مشکلات اساسی بافت‌های مسئله‌دار شهری کمبود دسترسی به درون این بافتها است که موجب جدا افتادگی آنها از سایر مناطق شهری شده که این امر خود زمینه‌ساز سایر انزواها در آن بوده است. مطالعات نشان می‌دهد آنچه موجب پدید آمدن مشکلات فوق‌الذکر شده، نادیده گرفتن بافت فرسوده به عنوان جزئی از کل سیستم شهری و عدم نگاه ساختاری به روابط فضایی حاکم برساختار فضایی است. بنابراین ضرورت شناخت و بررسی ارزش‌های ساختار فضایی بافت‌های فرسوده در ارتباط با کل سیستم شهری از ملزومات تحقیق حاضر است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شاخص‌های ساختار فضایی شبکه ارتباطی بر فرسودگی بافت‌های شهر زنجان انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش بخشی توصیفی – تحلیلی و بخشی نیز به صورت تطبیقی می‌باشد. این تحقیق در جهت پاسخ به سوالات پژوهش اینکه "ارزش‌های فضایی شبکه ارتباطی چیستند؟ و چگونه می‌توان علل فرسودگی و انزوای فضایی محلات بافت فرسوده شهر زنجان را مورد بررسی و شناسایی قرار داد؟ و چه رابطه‌ای بین شاخص‌های ساختار فضایی شبکه معابر با فرسودگی ناشی از نفوذپذیری در بافت‌های فرسوده شهر زنجان وجود دارد؟" انجام پذیرفت؛ در ابتدا با استفاده از روش چیدمان فضا، با تولید نقشه خط محوری کل شهر در طی ادوار تاریخی و آنالیز شاخص‌های مربوط به آن در محیط depthmap، با شناخت ارزش‌های فضایی، به بررسی علل بروز انزوای فضایی و فرسودگی طی دوره‌های مختلف پرداختیم؛ این نتیجه حاصل شد که علت بروز انزوای فضایی، نتیجه تغییرات ارزش‌ها و شاخص‌های ساختار فضایی شبکه معابر است که هیچ ارتباطی با شاخص عرض معبر ندارد. همچنین فرسودگی نیز زمانی به وقوع پیوسته که انزوای اجتماعی در پی انزوای کالبدی بروز نموده است. سپس در مرحله بعد با همپوشانی لایه‌های مربوط به هر کدام از شاخص‌های چیدمان فضا در محیط GIS ، نقشه قابلیت ساختاری شبکه معابر براساس عامل دسترسی تولید شد که با مقایسه تطبیقی آن با نقشه‌های مربوط به شاخص‌های کالبدی، این نتیجه حاصل شد که دلایل ضعف دسترسی و مشکل نفوذپذیری کم به تفکیک محلات بافت‌های فرسوده در بخش مرکزی، میانی و حاشیه‌ای ریشه در عوامل خاص خود دارد و بنابراین نمی‌توان برای مجموعه آنها راهکار مشترکی را تجویز نمود. چنانچه این مشکلات گاه ریشه در عوامل کالبدی و گاه عوامل ساختاری شبکه دارد. نتیجه دیگر اینکه شاخص‌های کالبدی شرط کافی جهت شناسایی بافت‌های فرسوده نیستند؛ بلکه شرط لازم آن، تحلیل شاخص‌های ساختار فضایی بافت‌های فرسوده در ارتباط با ساختار کلان شهر است.